Informowaliśmy o prowadzeniu sprzedaży materiału siewnego przez przedsiębiorców, którzy nie uzyskali wpisu do ewidencji, co pozbawia rolników możliwości uzyskania dopłaty z Agencji Rynku Rolnego.

„Jaka jest skala tego zjawiska? Czy ministerstwo zamierza podjąć jakieś działania w tej kwestii i kto powinien wyrównać straty rolnikom? Jakie czynności rolnicy mogą podjąć, aby uzyskać zwrot dopłaty?” – pytaliśmy w Ministerstwie Rolnictwa.

Ministerstwo potwierdza - przepisy zmieniły się, zamiast rejestru prowadzona jest ewidencja sprzedawców:

„Obowiązujące zasady wpisu podmiotów zajmujących się obrotem materiałem siewnym do ewidencji przedsiębiorców, ewidencji rolników lub ewidencji dostawców zostały określone w przepisach ustawy o nasiennictwie z dnia 9 listopada 2012 r. (Dz. U. poz. 1512, z późn. zm.). Zgodnie z tymi przepisami zgłoszenia zamiaru prowadzenia obrotu materiałem siewnym należy dokonać w terminie 7 dni przed planowanym rozpoczęciem prowadzenia obrotu materiałem siewnym. Na podstawie tego zgłoszenia wojewódzki inspektor dokonuje wpisu podmiotu do odpowiedniej ewidencji.

Przepisy te zastąpiły przepisy dotychczasowe, zgodnie z którymi podmioty zajmujące się obrotem materiałem siewnym były wpisywane odpowiednio do rejestru przedsiębiorców albo rejestru rolników.”

Jak podkreśla ministerstwo, był długi czas na dokonanie zmian:

„W artykule 136 ustawy o nasiennictwie określono okres przejściowy, w którym wpisy do rejestrów zachowały ważność przez 6 miesięcy od dnia wejścia w życie ustawy z dnia 9 listopada o nasiennictwie, to jest od 28 stycznia 2013 r.

W okresie przejściowym Wojewódzcy Inspektorzy Ochrony Roślin i Nasiennictwa (WIORiN) informowali podmioty o obowiązku zgłoszenia zamiaru prowadzenia obrotu materiałem siewnym. Informacje przekazywano m.in: w trakcie szkoleń dla przedsiębiorców, rolników i dostawców, prowadzonych kontroli, na stronach internetowych WIORiN, w lokalnej prasie.”