PRZEGLĄD PRASY: Takie możliwości zostały przewidziane w nowym budżecie UE w ramach działania "Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej" objętego "Programem rozwoju obszarów wiejskich na lata 2007 -2013"- pisze Tomasz Pietryga.
W Polsce działa już ponad 12 tysięcy gospodarstw agroturystycznych, które skutecznie konkurują ze znanymi uzdrowiskami i kurortami.

Pomoc może być przyznana pełnoletniemu rolnikowi, małżonkowi rolnika oraz domownikowi, który nie jest w wieku emerytalnym oraz nie ma prawa do renty strukturalnej i o taką nie wystąpił. Osoba taka musi być również ubezpieczona od co najmniej 12 miesięcy w KRUS. Ważne jest także miejsce zamieszkania. Program jest adresowany wyłącznie do mieszkańców obszarów wiejskich oraz małych miasteczek (poniżej 5 tys. mieszkańców).

Rolnik może się ubiegać o wsparcie finansowe np. na przebudowę lub remont budynków mieszkalnych lub niemieszkalnych w celu ich przystosowania do pobytu turystów. Finansowany może być też zakup różnego rodzaju wyposażenia i sprzętu, z którego będą korzystać goście gospodarstw agroturystycznych (np. kajaki czy rowery wodne). Możliwe jest również dofinansowanie zakupu samochodu, który jest niezbędny rolnikowi doprowadzenia nowej działalności.

Oprócz agroturystyki wspierana będzie także różnego rodzaju działalność usługowo-produkcyjna na wsi. O unijne środki będą się mogli ubiegać rolnicy, którzy chcą rozwinąć działalność związaną z przetwórstwem produktów rolnych lub jadalnych produktów leśnych. Wspierane będą też przedsięwzięcia usługowe związane z informatyką lub rachunkowością.

Wsparcie przyznawane jest na zasadzie refundacji. Oznacza to, że rolnik najpierw musi wyłożyć własne pieniądze na dokonanie inwestycji, a później ubiegać się o zwrot poniesionych nakładów. Poziom pomocy wynosi maksymalnie 50 proc. kosztów kwalifikowanych projektu i dodatkowo nie może przekroczyć 100 tys. zł

Rolnik zainteresowany otrzymaniem wsparcia powinien odwiedzić strony internetowe Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa www.arimr.gov.pl, która zajmuje się obsługą programu. Znajdą się tam szczegółowe informacje na temat zasad przyznawania pomocy, a także wzory wniosków oraz wymaganych załączników.

Wypełnione zgodnie z instrukcjami dokumenty należy składać w oddziale regionalnym Agencji, właściwym ze względu na miejsce realizacji przedsięwzięcia. Obecnie termin przyjmowania wniosków nie jest jeszcze znany. Wnioski złożone do Agencji będą rozpatrywane zgodnie z kolejnością ich złożenia.

Jeżeli zostanie on pozytywnie oceniony pod kątem formalnym, Agencja przejdzie do oceny techniczno-ekonomicznej. Wtedy eksperci badają szanse realizacji projektu, jego opłacalność oraz wpływ na rozwój miejscowości i regionu. W rezultacie np. rolnik, który będzie chciał otworzyć gospodarstwo agroturystyczne w miejscu nieatrakcyjnym dla turystów, może tych pieniędzy nie otrzymać. Jeżeli wniosek zostanie oceniony pozytywnie, Agencja wyznaczy rolnikowi termin zawarcia stosownej umowy. Powinno to nastąpić nie później niż w ciągu 14 dni od uzyskania pozytywnej decyzji.

Rolnik otrzyma pieniądze, jeżeli zrealizuje zgodnie z umową cały projekt lub jego etap i przedstawi dowody, że poniósł deklarowane nakłady. Pomoc będzie wypłacana na podstawie tzw. wniosku o płatność wraz z fakturami lub dokumentami równoważnej wartości dowodowej. Chodzi m.in. o dokumenty potwierdzające odbiór prac lub ich wykonanie, dokumenty urzędowe, takie jak pozwolenia na budowę czy opinie organów administracji.

Dane, które musi zawierać wniosek o wsparcie:
- numer identyfikacyjny rolnika lub producenta rolnego (z ewidencji producentów), 
- imię, nazwisko, miejsce zamieszkania i adres wnioskodawcy,
- charakterystyka prowadzonej działalności, 
- opis planowanej operacji, 
- plan finansowy operacji, 
- informacje o załącznikach (około 30 dokumentów, m.in. zaświadczenie z KRUS, że jest płatnikiem składek przez co najmniej 12 miesięcy, dokument potwierdzający tytuł prawny do nieruchomości itp.), 
- oświadczenie wnioskodawcy,
- zestawienie rzeczowo-finansowe operacji.

Źródło: Rzeczpospolita

Podobał się artykuł? Podziel się!