Minister rolnictwa Stanisław Kalemba zapowiadał rozważenie możliwości zaliczkowego wypłacenia dopłat. Dziś już wiemy – zaliczek na pewno nie będzie.

Ministerstwo Rolnictwa tak to wyjaśnia:

„Przeprowadzona w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi szczegółowa analiza możliwości zastosowania zaliczkowych płatności z tytułu wsparcia bezpośredniego za 2013 r. wskazała na niezasadność takiego rozwiązania i przewagę podejścia opartego na jak najszybszej wypłacie płatności w podstawowym terminie.

Poza dodatkowymi kosztami dostosowania systemu informatycznego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, czasem niezbędnym na przeprowadzenie tego dostosowania oraz kosztami obsługi płatności zaliczkowych, pod uwagę brane były również inne argumenty. W szczególności należy mieć na względzie, iż nawet w przypadku zaliczkowania płatności mogą być one wypłacane dopiero po zakończeniu weryfikacji spełniania warunków kwalifikowalności zgodnie z art. 20 rozporządzenia nr 73/2009 dla wszystkich wniosków złożonych w danym roku, tj. ok. 1,36 mln (liczba beneficjentów płatności bezpośrednich w Polsce jest większa od łącznej liczby beneficjentów we Francji, Wlk. Brytanii, Niemczech, Irlandii, Portugalii, Austrii i Danii).

Ponadto, wypłata płatności zaliczkowych mogłaby nastąpić dopiero po określeniu, w stosownych rozporządzeniach wydawanych przez Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w porozumieniu z Ministrem Finansów, stawek płatności. Do przeliczenia płatności na walutę krajową, stosownie do art. 45 ust. 2 rozporządzenia Rady (WE) nr 1290/2005, stosowany jest kurs wymiany walut ustalony przez Europejski Bank Centralny przed dniem 1 października roku, dla którego pomoc została przyznana.  W roku bieżącym kurs ten został opublikowany w dniu 30 września (wynosi 4,2288 zł/euro). Jest to zatem początkowa data wszczęcia procedury legislacyjnej zmierzającej do przyjęcia rozporządzeń o których mowa powyżej.

Procedura ta obejmuje w szczególności uzgodnienia z organizacjami społecznymi oraz resortami. Jednocześnie wymaga podkreślenia, że rozpoczęcie wypłat musi zostać poprzedzone czynnościami związanymi z naliczaniem płatności oraz wydawaniem decyzji o przyznaniu wsparcia. Z uwagi na powyższe mogłoby dojść do sytuacji, w której płatności zaliczkowe zostałyby uruchomione dopiero na kilka dni przed podstawowym terminem wypłat (1 grudnia).”