Od 2015 r. będą następujące płatności obszarowe:

- jednolita płatność obszarowa

- płatność za zazielenienie

- płatność dla młodych rolników

- płatność dodatkowa

- płatności związane z produkcją do powierzchni upraw i zwierząt. 

Trzy pierwsze to obowiązkowe elementy systemu, wymagane przez UE. Płatność dodatkowa i płatności związane z produkcją zostały natomiast wybrane jako przydatne do wdrożenia w naszym kraju spośród instrumentów dostępnych w katalogu zawartym w unijnym rozporządzeniu PE i Rady 1307/2013.

Do tego trzeba dodać pozostałość pomocy krajowej w postaci dopłat do tytoniu.

DOPŁATY POWYŻEJ 200 EURO

Zapobieganie nadmiernemu obciążeniu administracyjnemu związanemu z zarządzaniem płatnościami o niskich kwotach doprowadziło do wprowadzenia ograniczeń.

Dotychczasowa zasada, że płatności bezpośrednie przysługują posiadaczowi co najmniej 1 ha gruntów rolnych, została nieco zmodyfikowana.

Płatności obszarowe będą przysługiwały do działki rolnej znajdującej się na gruntach będących kwalifikującymi się hektarami, posiadanej 31 maja roku, w którym został złożony wniosek o przyznanie tych płatności, o powierzchni nie mniejszej niż 0,1 ha. Łączna powierzchnia gruntów rolnych będących w posiadaniu rolnika ubiegającego się o dopłaty nie może być mniejsza niż 1 ha. Jednak w przypadku beneficjenta płatności związanych do zwierząt, płatności bezpośrednie mogą zostać przyznane również wtedy, gdy łączna powierzchnia gruntów rolnych będących w jego posiadaniu jest mniejsza niż 1 ha. W takim przypadku stosuje się jednak próg kwotowy, który wynosi równowartość w złotych 200 euro.

Dużo wyżej wyznaczono kwotę, do której rolnika zawsze (niezależnie od rodzaju prowadzonej działalności nierolniczej) uznaje się za aktywnego - przyjęto ją na maksymalnym dopuszczalnym w UE poziomie, tj. 5 000 euro. Dzięki temu stosunkowo duża liczba rolników zostanie "automatycznie" uznana za aktywnych zawodowo, upraszczając ubieganie się o płatności przez najmniejsze gospodarstwa, a także ograniczając nakłady administracyjne związane z obsługą wniosków - podano w uzasadnieniu.

Dopłaty przysługują rolnikowi, któremu został nadany numer identyfikacyjny w trybie przepisów o krajowym systemie ewidencji producentów, ewidencji gospodarstw rolnych oraz ewidencji wniosków o przyznanie płatności.