Unia stawia na młodość: wzmocnienie dopłat dla młodych rolników to obligatoryjny elementsystemu dopłat bezpośrednich. „Instrument ten ma ułatwić młodym rolnikom zakładanie działalności i dostosowanie strukturalne ich gospodarstw rolnych po rozpoczęciu działalności, mając na względzie, że rozwój działalności rolniczej prowadzonej przez osoby młode ma zasadnicze znaczenie dla konkurencyjności unijnego sektora rolnego” – podano w uzasadnieniu projektu.

Płatność ta przysługuje do powierzchni gruntów objętych obszarem zatwierdzonym dla danego rolnika do jednolitej płatności obszarowej nie większej niż 50 ha. Oblicza się ją, mnożąc liczbę odpowiadającą 25% średniej krajowej płatności na hektar przez liczbę kwalifikujących się hektarów, które rolnik zadeklarował we wniosku o przyznanie płatności. Średnią krajową płatność na hektar oblicza się z kolei, dzieląc krajowy pułap na rok kalendarzowy 2019 przez liczbę kwalifikujących się hektarów zadeklarowanych w 2015 r.

A skąd próg 50 ha? Państwa członkowskie ustalają jeden maksymalny limit stosowany do liczby kwalifikujących się hektarów zadeklarowanych przez rolnika, który nie może być niższy niż 25 ani wyższy niż 90 – wybrano zatem granicę leżącą w połowie dopuszczalnego areału.

Przyjęcie progu 50 ha spowoduje, że do wsparcia będzie się kwalifikowało ok. 954 tys. ha, co stanowi ok. 88,74 % łącznej powierzchni gruntów rolnych będących w posiadaniu młodych rolników. Powierzchnia, która nie zostanie objęta wsparciem to ok. 121 tys. ha, co stanowi ok. 11,26% powierzchni gospodarstw. Jedynie ok. 1 080 największych gospodarstw otrzyma wsparcie do pierwszych 50 ha, a nie do całości użytkowanych gruntów, co stanowi zaledwie ok. 1 ,65 % beneficjentów płatności dla młodych rolników - podano w uzasadnieniu projektu.

Podobał się artykuł? Podziel się!