Wiąże się to z tym, że Komisja Europejska zapowiedziała już, że zamierza wycofać się od przyszłego roku z dopłat bezpośrednich do uprawy roślin energetycznych. Natomiast oba działania są ze sobą powiązane. Warunkiem otrzymania z ARR zwrotu części kosztów założenia plantacji energetycznych jest otrzymanie dopłaty do uprawy takich roślin z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.

Wnioski o przyznanie takiej pomocy można składać w Oddziałach Terenowych ARR w terminie do 3 miesięcy od dnia złożenia w biurze powiatowym ARiMR wniosku o przyznanie płatności energetycznej.

Wartość jednorazowej pomocy do hektara założonej plantacji wyniesie od 2,5 tys. zł do ponad 7 tys. zł. Wysokość wsparcia dla miskanta będzie najwyższa, gdyż koszt zryczałtowany założenia hektara takiej plantacji jest szacowany przez Ministerstwo Rolnictwa na 18 tys. zł. ARR pokryje ok. 40% zryczałtowanych kosztów. Ponad 4 tys. zł ARR dopłaci do wierzby i ślazowca. Nieco ponad 2,5 tys. zł do hektara plantacji topoli.

O finansowe wsparcie mogą występować rolnicy, którzy dokonali nasadzeń na gruntach nie objętych obszarową ochroną przyrody, a w przypadku plantacji wierzby i topoli dodatkowo na obszarach nie zmeliorowanych. Stosowne zaświadczenia można uzyskać u Wojewódzkiego Konserwatora Przyrody oraz Wojewódzkiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych lub innych upoważnionych organów, w tym starosty powiatowego.

W danym roku ARR może dopłacić jednemu rolnikowi maksymalnie do 100 ha założonych plantacji. Obszar minimalny wynosi 1 ha. Pomoc do danej plantacji może być przyznana tylko raz. W tym roku o przyznanie pomocy będą mogli się ubiegać także ci rolnicy, którzy plantację założyli w ubiegłym roku, jednak nie wcześniej niż 1 września 2007 r.

Wierzba, topola oraz miskant i ślazowiec pensylwański to rośliny, do których ARR będzie dopłacać. Dopłata to pokrycie części zryczałtowanych kosztów. W rozporządzeniu Ministra Rolnictwa zostały przyjęte określone stawki. ARR zwraca od 30 do 50% kosztów poniesionych przez rolnika założenia plantacji roślin energetycznych. Pieniądze na ten cel są przewidziane w planie finansowym ARR. Agencja może wydać na ten cel w tym roku do 8 mln zł.

Jeśli rolnik otrzyma dopłatę do założenia plantacji będzie musiał utrzymywać uprawę przez co najmniej 5 kolejnych lat i zobowiąże się, że zebrane rośliny będą przeznaczane na cele energetyczne. ARR skontroluje wszystkie założone przez rolników plantację przed dokonaniem płatności.