Wspierane będą projekty inwestycji służących podjęciu przez rolników, domowników, a także osoby prawne zajmujące się prowadzeniem działalności rolniczej, dodatkowej działalności zbliżonej do rolnictwa.

Otrzymane środki mogą być przeznaczone na:
 • rozbudowę lub adaptacje istniejących budynków mieszkalnych i gospodarczych na cele agroturystyczne oraz na ich wyposażenie (pokoje gościnne, pomieszczenia wspólne dla gości, łazienki, kuchnie);
 • urządzenie miejsc do wypoczynku, zakup wyposażenia i sprzętu turystycznego lub rekreacyjnego dla działalności turystycznej, a także zwierząt służących do celów terapeutycznych, sportowych i rekreacyjnych;
 • modernizację, budowę lub adaptację obiektów budowlanych;
 • zagospodarowania terenu na potrzeby działalności w ramach projektu;
 • zakup środków transportu, o ile zakup stanowi część planowanego projektu i kwalifikowany koszt zakupu środków transportu nie stanowi więcej niż 50 proc. całkowitych kosztów kwalifikowanych projektu;
 • zakup maszyn, urządzeń, narzędzi i wyposażenia;
 • zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania;
 • roboty budowlane, transport, instalację, materiały i wyposażenie, które są związane bezpośrednio z kosztami wymienionymi powyżej i są niezbędne do realizacji projektu; 
 • koszty ogólne związane z przygotowaniem i realizacją projektu.
Maksymalny poziom pomocy finansowej może wynosić 50 proc. kosztów kwalifikowanych. Maksymalna wysokość pomocy w okresie realizacji „Programu” jednemu beneficjentowi i gospodarstwu rolnemu nie może przekroczyć 100000 PLN.

Z pomocy mogą korzystać:

1. Rolnicy
 • muszą prowadzić na własny rachunek działalność rolniczą jako posiadacz (samoistny lub zależny ) gospodarstwa rolnego;
 • opłacają podatek rolny.
Pomoc nie może być przyznana rolnikowi, który pobiera rentę w związku z orzeczeniem całkowitej, trwałej niezdolności do pracy, stałą rentę rolniczą z tytułu niezdolności do pracy lub emeryturę.

2. Domownicy
 • którzy są objęci ubezpieczeniem w pełnym zakresie na podstawie przepisów o ubezpieczeniu społecznym rolników z tytułu ubezpieczenia wypadkowego, chorobowego, macierzyńskiego i emerytalno-rentowego.
Domownikiem jest osoba bliska rolnikowi, która spełnia następujące warunki:
 • ukończyła 18 lat,
 • pozostaje z rolnikiem we wspólnym gospodarstwie domowym lub zamieszkuje na terenie jego gospodarstwa rolnego,
 • stale pracuje w tym gospodarstwie i nie jest związana z rolnikiem stosunkiem pracy.

Aby otrzymać dotację, trzeba ponadto spełnić następujące warunki:
 • na bieżąco regulować zobowiązania podatkowe i z tytułu ubezpieczeń społecznych,
 • projekt nie może być realizowany z udziałem innych przyznanych środków publicznych,
 • projekt musi być uzasadniony ekonomicznie, co podlega sprawdzeniu w trakcie oceny wniosku o dofinansowanie,
 • wspierane będą projekty realizowane w miejscowościach liczących do 5 tys. mieszkańców, należących do gmin wiejskich lub miejsko-wiejskich,
 • trzeba przedstawić opinie jednostek prowadzących kategoryzację obiektów zakwaterowania co do zgodności projektu z wymogami standaryzacji.
Na etapie wniosku o refundację trzeba przedstawić dokument określający kategorię obiektu, nadaną przez jednostkę prowadzącą kategoryzację obiektów zakwaterowania.

Nie można dokonać zmiany przeznaczenia inwestycji oraz sprzedaży, najmu, dzierżawy lub leasingu budynków, budowli, wyposażenia, maszyn i urządzeń, wybudowanych, zmodernizowanych z wykorzystaniem środków z pomocy finansowej przyznanej na podstawie umowy zawartej z ARiMR, przed upływem 5 lat od dnia podpisania umowy. Inne zobowiązania są określone w umowie zawartej pomiędzy nim a ARiMR (instytucją wdrażającą).

Otrzymujący pomoc ma obowiązek:
 • przechowywania całości dokumentacji związanej z realizacją projektu przez 5 lat od dnia dokonania przez ARiMR ostatniej płatności związanej z jego realizacją;
 • zachować standard (lub podwyższyć) lub pozostać w ewidencjach instytucji prowadzących kategoryzację w okresie 5 lat od dokonania ostatniej wpłaty;
 • umożliwić dokonywanie przez ARiMR lub inne uprawione do tego podmioty kontroli dokumentów lub wizytację terenową;
Wniosek o dofinansowanie podlega ocenie czy jest poprawnie wypełniony, czy zawiera komplet załączników w oddziale regionalnym ARiMR. Gdy dokumentacja jest niekompletna, wniosek będzie wymagał uzupełnienia, a zarejestrowany zostanie wtedy, gdy do oddziału wpłynie ostatni z brakujących dokumentów.

Wpłata pieniędzy następuje jednorazowo po zakończeniu całości projektu lub (jeśli taka była umowa) w dwóch etapach. Korzystający z pomocy składa wtedy dwa wnioski o refundację po zrealizowaniu I etapu i po zakończeniu projektu. Ostatnia płatność może być dokonana po złożeniu sprawozdania końcowego.

Biznes z przyszłością
W ciągu ostatnich czterech lat, według szacunków ekspertów, letnicy zostawili u wiejskich gospodarzy ponad półtora miliarda złotych. Jest to najpopularniejsza i najszybciej rozwijająca się działalność pozarolnicza na polskiej wsi  biznes z przyszłością, zwłaszcza że z ofert gospodarstw agroturystycznych korzysta w Polsce kilkanaście procent urlopowiczów, gdy średnia dla krajów „starej” Unii Europejskiej wynosi 25 proc.

Typowymi zwolennikami urlopu na wsi są: mieszkańcy bloków w dużych i średnich miastach ( zwykle więc rodziny średniozamożne ); rodzice z dziećmi w wieku szkolnym i przedszkolnym rodziny 3 - 4 osobowe, nastawione na 2 - 4 tygodniowy pobyt; osoby w wieku przedemerytalnym; ludzie z wykształceniem średnim i wyższym oraz amatorzy ciszy i kontaktu z przyrodą. Przeciętne gospodarstwo właśnie do ich potrzeb powinno dostosować agroturystykę.

Źróło: "Za miastem" 02/2006

Podobał się artykuł? Podziel się!