PRZEGLĄD PRASY:  O pomoc na modernizację gospodarstw rolnych będą mogły ubiegać się osoby fizyczne, osoby prawne, spółki osobowe prowadzące na terenie Polski działalność rolniczą w zakresie produkcji roślinnej lub zwierzęcej – pisze Jolanta Białkowska. Aby ułatwić dostęp do dotacji podmiotom, które nie skorzystały jeszcze z pomocy na modernizację gospodarstwa, ograniczono możliwość korzystania ze wsparcia beneficjentom działania Inwestycje w gospodarstwach rolnych" SPO-ROL. Dokumenty programowe nie określają zasad tych ograniczeń. Wskazują jedynie, że szczegółowe zasady ograniczeń dla beneficjentów, którzy otrzymali już wsparcie mają być określone w przepisach krajowych. W projekcie rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach działania Modernizacja gospodarstw rolnych" objętego PROW znalazł się zapis precyzujący ograniczenia do pomocy. Zgodnie z nim beneficjent działania Inwestycje w gospodarstwach rolnych" może złożyć wniosek o przyznanie pomocy nie wcześniej niż:
- w roku następującym po roku, w którym złożył ostatni wniosek o płatność - w przypadku pomocy przyznanej w wysokości od 100 do 200 tys. zł;
- w drugim roku następującym po roku, w którym złożył ostatni wniosek o płatność - w przypadku pomocy przyznanej w wysokości powyżej 200 tys. zł.

Pomoc uzależniona od kwalifikacji zawodowych
Rolnik, aby ubiegać się o pomoc musi spełnić określone wymogi związane z wykształceniem. I tak w przypadku wykształcenia rolniczego wyższego lub średniego nie jest wymagany staż pracy w gospodarstwie rolnym. Osoby, które posiadają wykształcenie rolnicze na poziomie szkoły zawodowej lub wykształcenie o kierunku innym niż rolnicze na poziomie średnim lub wyższym, zobowiązane są wykazać się co najmniej 3-letnim stażem pracy w gospodarstwie rolnym. .W przypadku osób z wyższym wykształceniem wystarczy ukończyć studia podyplomowe o kierunku związanym z rolnictwem. Najdłuższym, bo aż 5-letnim stażem, muszą wykazać się osoby z wykształceniem podstawowym lub zasadniczym zawodowym o kierunku innym niż rolniczy.

Kwalifikowane projekty
Do wsparcia kwalifikują się projekty, które w szczególności będą obejmowały:
- budowę lub remont połączony z modernizacją budynków lub budowli,
- zakup lub instalację maszyn, urządzeń, w tym sprzętu komputerowego,
- zakładanie, modernizację sadów lub plantacji wieloletnich,
- zakup instalacji lub budowę elementów infrastruktury technicznej wpływających bezpośrednio na warunki prowadzenia działalności rolniczej, przygotowania do sprzedaży lub sprzedaży bezpośredniej.