Komisja Europejska umożliwia państwom członkowskim realizację trzyletnich programów wsparcia pszczelarstwa w zakresie m.in. zwalczania chorób pszczół, polepszenia warunków produkcji i wsparcia badań nad poprawą jakości miodu. Polska wykorzystuje tę możliwość uczestniczenia w programie. Co trzy lata jest opracowywany i następnie realizowany przez ARR – po zatwierdzeniu przez KE – Krajowy Program Wsparcia Pszczelarstwa w Polsce.

Agencja Rynku Rolnego prowadzi działania w ramach mechanizmu „Wsparcie rynku produktów pszczelich” w sezonie 2010/2011 2011/12 i 2012/13.

W trzech powyższych sezonach refundacji podlegać będą koszty poniesione na realizację następujących działań: przeprowadzenie szkoleń, kursów, konferencji, zakup sprzętu pszczelarskiego, zakup leków do zwalczania warrozy, dopuszczonych do obrotu na terenie Polski, zakup przyczep (lawet) do przewozu uli, zakup urządzeń laboratoryjnych, wykonanie analiz jakości miodu, zakup matek, pakietów, odkładów pszczelich, wdrażanie programów badawczych.

O refundację środków finansowych w ramach mechanizmu mogą ubiegać się podmioty uprawnione, którymi w zależności od rodzaju środka wsparcia są: związki pszczelarskie, stowarzyszenia pszczelarzy, zrzeszenia pszczelarzy, spółdzielnie pszczelarskie, grupy producenckie pszczelarzy, jednostki badawczo-rozwojowe zajmujące się problematyką pszczelarską.

Końcowymi odbiorcami wsparcia – udzielanego organizacjom i stowarzyszeniom pszczelarzy – są gospodarstwa pasieczne posiadające weterynaryjny numer identyfikacyjny oraz pasieki zarejestrowane w rejestrze prowadzonym przez powiatowego lekarza weterynarii.

W przypadku zakupu sprzętu pszczelarskiego odbiorca tego wsparcia powinien posiadać co najmniej 20 rodzin pszczelich, a w przypadku zakupu przyczep (lawet) do przewozu uli – nie mniej niż 50 rodzin pszczelich.

Realizacja projektów powinna zakończyć się w terminie określonym w umowie, jednak nie później niż 14 sierpnia roku następującego po roku złożenia projektu. ARR zawiera z podmiotami uprawnionymi umowy na realizację projektów w ciągu 60 dni od daty dokonania wyboru projektów.

Aby uzyskać refundację kosztów poniesionych na realizację projektu, podmiot uprawniony jest zobowiązany do złożenia w Centrali ARR – w terminie określonym w umowie – wniosku o refundację. Do wniosku należy załączyć: kopie faktur/rachunków, potwierdzających koszty poniesione na realizację projektu, dokumenty potwierdzające dokonanie płatności oraz inne dokumenty, w zależności od rodzaju zrealizowanego działania, określone w umowie.

Po rozliczeniu umowy i wyliczeniu należnej kwoty refundacji ARR przesyła do podmiotu uprawnionego informację o wysokości przyznanej refundacji. Refundacja nie może być wyższa niż określona w umowie.

Podobał się artykuł? Podziel się!