Do 30 czerwca br. składali wnioski młodzi rolnicy, którzy prowadzą gospodarstwa nie dłużej niż od 14 miesięcy. Złożyli oni 3559 wniosków, ubiegając się łącznie o dofinansowanie w wysokości ponad 177 mln zł. Na pomoc rolnikom, którzy składają wnioski od 1 lipca br., ARiMR ma do rozdysponowania w 2008 r. ponad 370 mln zł. Młody rolnik może otrzymać wsparcie w wysokości 50 tys. zł.

O pomoc mogą występować teraz osoby, które:

  • dopiero planują przejęcie gospodarstwa,
  • prowadzą działalność rolniczą nie dłużej niż 12 miesięcy, licząc do dnia złożenia wniosku o pomoc, a gospodarstwo nabyły wyłącznie w drodze:

- spadku
- darowizny przed osiągnięciem pełnoletności albo po ukończeniu 18 roku życia, lecz w trakcie nauki w systemie dziennym, a w nauczaniu nie miały przerw.

O pomoc mogą występować także wnioskodawcy, których małżonkowie rozpoczęli prowadzenie działalności rolniczej, lecz nie wcześniej niż 12 miesięcy przed złożeniem przez wnioskodawcę wniosku o pomoc. Jeżeli warunki niezbędne do uzyskania pomocy spełniają oboje małżonkowie, pomoc przyznaje się tylko jednemu z nich.

Wnioski o przyznanie pomocy można złożyć osobiście lub przez upoważnioną osobę, albo wysłać listem poleconym lub pocztą kurierską do dyrektora oddziału regionalnego Agencji, właściwego ze względu na miejsce położenia gospodarstwa. Formularz wniosku o przyznanie pomocy oraz formularze załączników wraz z instrukcjami ich wypełniania są dostępne na stronach internetowych Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (ARiMR): www.arimr.gov.pl oraz Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi: www.minrol.gov.pl Można je również otrzymać w biurach powiatowych i oddziałach regionalnych Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.

ARiMR przeznaczy w sumie na to działanie w 2008 r. 554 mln zł. Kwota ta została podzielona na koperty wojewódzkie. Termin przyjmowania wniosków w danym województwie upływa z końcem dnia roboczego następującego po dniu podania do publicznej wiadomości informacji Prezesa ARiMR określającej, że zapotrzebowanie na środki wynikające ze złożonych wniosków o przyznanie pomocy, osiągnęło co najmniej 120 proc. dostępnych środków w danym regionie, lecz nie później niż w dniu 31 grudnia 2008 r.

Wnioski złożone do 2 lipca br. do godz. 12.00 wykorzystują w największym stopniu limity środków przyznane na 2008 r. dla województw: kujawsko-pomorskiego – w 52,32 proc. i podlaskiego – 49,07 proc., a w najmniejszym stopniu małopolskiego – w 14,43 proc. i zachodniopomorskiego - w 18,39 proc.

Warunki i tryb udzielania pomocy określa Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 17 października 2007 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach działania „Ułatwianie startu młodym rolnikom” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 (Dz.U. Nr 200, poz.1443 z późn. zm.).

Źródło: ARiMR

Podobał się artykuł? Podziel się!