Zazielenienie będzie od 2015 czy od 2016 roku? Nie wiadomo. Ale rolnicy „przymierzają się” już do nowych zasad gospodarowania. I pytają o szczegóły – a te bywają skomplikowane.

Czytelnik zapytał: „Na terenach podlegających Ramowej Dyrektywie Wodnej (czyli również na tych podlegających Dyrektywie Azotanowej) nie trzeba stosować zazielenień, o ile przestrzega się obowiązków nałożonych Dyrektywą. Czy rolnik zwolniony z zazielenienia dostanie dopłaty na zazielenienie? Co z gospodarstwami, które część gruntów mają na terenie OSN, a część poza nim - np. mają 25 ha, z czego 9 jest na OSN, a 16 ha poza - czy całe gospodarstwo musi spełnić wymogi zazielenienia, czy tylko  na tych 16 ha? I sytuacja odwrotna: gdy 16 jest na OSN, a 9 poza nim - czy zazielenienie do całości, czy tylko do 9, a może wcale (bo zazielenienie jest od 15ha)?"

Przekazaliśmy te wątpliwości do Ministerstwa Rolnictwa, a to wyjaśnia:

„Zgodnie z art. 43 ust. 10 rozporządzenia nr 1307/2013  rolnicy, których gospodarstwa w całości lub w części położone są na obszarach objętych Ramową Dyrektywą Wodną (2000/60/WE), dyrektywą „ptasią” (2009/147/WE) oraz dyrektywą „siedliskową” (92/43/EWG) zobowiązani będą do realizacji praktyk zazielenienia w zakresie, w jakim praktyki te w danym gospodarstwie rolnym są zgodne z celami tych dyrektyw. Pragnę wyjaśnić, iż przepis ten, ani w całości, ani w części, nie przewiduje zwolnienia, z realizacji poszczególnych praktyk zazielenienia rolników realizujących zadania z Ramowej Dyrektywy Wodnej lub gospodarujących na obszarach OSN. Oznacza on jednakże, że w przypadku, jeśli realizacja danej praktyki zazielenienia (dywersyfikacji upraw, utrzymania trwałych użytków zielonych, lub utrzymania obszarów proekologicznych) byłaby niezgodna z wymogami wynikającymi z Ramowej Dyrektywy Wodnej (a tym samym z celem tej dyrektywy), wówczas spełnianie  jej będzie ograniczone do takiego zakresu, jaki wynika z ww. dyrektywy.”

Ministerstwo dodało też informację na temat zasad zwolnień z zazielenienia.