Działanie jest w dużej części kontynuacją dotychczasowego podejścia. Wsparcie obejmuje dwa poddziałania:

- Płatności w ramach zobowiązań rolnośrodowiskowo-klimatycznych

- Wsparcie ochrony i zrównoważonego użytkowania oraz rozwoju zasobów genetycznych w rolnictwie.

 W pierwszym pomoc będzie udzielana na następujące typy operacji (pakiety):

1. Rolnictwo zrównoważone.

2. Ochrona gleb i wód.

3. Zachowanie sadów tradycyjnych odmian drzew owocowych.

4. Cenne siedliska i zagrożone gatunki ptaków na obszarach Natura 2000.

5. Cenne siedliska poza obszarami Natura 2000.

W ramach 2. poddziałania:

6. Zachowanie zagrożonych zasobów genetycznych roślin w rolnictwie.

7. Zachowanie zagrożonych zasobów genetycznych zwierząt w rolnictwie.

Zobowiązanie w ramach działania podejmowane jest na okres 5 lat.

Stawka płatności w pakiecie Rolnictwo zrównoważone to 400 zł/ha.

Płatność rolnośrodowiskowo-klimatyczna jest przyznawana do gruntów ornych w wysokości:

- 100 proc. stawki podstawowej za powierzchnię 0,10-50 ha;

- 75 proc. stawki do 50-100 ha;

- 60 proc. stawki powyżej 100 ha.

Stawka płatności za ochronę gleb i wód to 650 zł/ha (dotyczy międzyplonów) lub 450 zł/ha (dotyczy pasów ochronnych na stokach o nachyleniu powyżej 20 proc.).

Za zachowanie sadów stawka płatności wynosi  1964 zł/ha. Płatność jest przyznawana w pełnej wysokości, niezależnie od powierzchni objętej wsparciem.

Kwoty i stawki wsparcia Cenne siedliska i zagrożone gatunki ptaków na obszarach Natura 2000 są uzależnione od:

(i) ekstensywnego użytkowania na OSO: 600 zł/ha,

(ii) występowania gatunków ptaków tj.: rycyka (a także kszyka, krwawodzioba, czajki): 890 zł/ha, wodniczki: 1199 zł/ha, dubelta (a także kulika wielkiego): 1070 zł/ha, derkacza: 642 zł/ha oraz

(iii) typu siedliska: zmiennowilgotne łąki trzęślicowe: 1276 zł/ha, zalewowe łąki selernicowe i słonorośla: 1043 zł/ha, murawy: 1300 zł/ha, półnaturalne łąki wilgotne: 911 zł/ha, półnaturalne łąki świeże: 1083 zł/ha, torfowiska: 600 zł/ha (wymogi obowiązkowe) lub 1206 zł/ha (wymogi obowiązkowe i uzupełniające).