500 plus - dla kogo?

Świadczenie wychowawcze, czyli 500 zł miesięcznie w ramach programu "Rodzina 500 plus", otrzyma każda rodzina z minimum dwojgiem niepełnoletnich dzieci - na drugie i każde kolejne dziecko, niezależnie od dochodu.

W przypadku dochodu poniżej 800 zł netto na osobę, rodzina otrzyma wsparcie także na pierwsze dziecko. Dla rodzin wychowujących dziecko niepełnosprawne kryterium dochodowe wynosi 1200 zł.

Wniosek o świadczenie można złożyć na dziecko lub dzieci, które już się urodziły. Świadczenie będzie przysługiwać do ukończenia przez dziecko 18 lat.

W myśl programu pierwsze dziecko to najstarsze lub jedyne dziecko w wieku do ukończenia 18 lat. Oznacza to, że rodzina z kilkorgiem dzieci, z których tylko jedno jest niepełnoletnie, otrzyma świadczenie po spełnieniu kryterium dochodowego.

Świadczenie otrzymają rodzice, opiekunowie prawni lub opiekunowie faktyczni dziecka.

500 zł miesięcznie na każde dziecko niezależnie od dochodu dostaną także rodziny zastępcze, rodzinne domy dziecka oraz placówki opiekuńczo-wychowawcze typu rodzinnego; będzie to dodatek wychowawczy.

Jakie wsparcie otrzyma rodzina z bliźniętami?

W przypadku bliźniąt obowiązywać będzie taka sama zasada, jak w przypadku rodzin z dwójką dzieci. Jeśli rodzina spełnia kryterium dochodowe 800 zł lub 1200 zł (w przypadku dziecka niepełnosprawnego) wtedy otrzyma świadczenie na dwójkę dzieci. Jeśli kryterium nie będzie spełnione, wtedy świadczenie wychowawcze przysługiwać będzie na jedno dziecko.

Co z rodzicami rozwiedzionymi lub w nieformalnych związkach?

Świadczenie otrzyma każda rodzina bez względu na stan cywilny rodziców. Otrzymają je zatem rodziny, w których rodzice są w związku małżeńskim, rodzice samotni oraz pozostający w nieformalnych związkach.

W przypadku rodziców rozwiedzionych wsparcie otrzyma ten rodzic, który faktycznie sprawuje opiekę nad dzieckiem. Jeśli dzielą się opieką nad dzieckiem, otrzymają świadczenie proporcjonalnie do wymiaru sprawowanej opieki.

Jak liczyć dzieci z tzw. patchworkowych rodzin?

Jeśli rodzice mają wspólne dziecko, a także dzieci z innych związków, to nawet jeśli nie są małżeństwem, wszystkie dzieci wchodzą w skład rodziny. Jeśli partnerzy zawierają związek małżeński, to wszystkie dzieci, które mają z innych związków, a także ewentualne wspólne, wchodzą w skład rodziny.