Na budżet Wspólnej Polityki Rolnej na lata 2014 - 2020 składają się środki na dopłaty bezpośrednie - 23,7 mld euro oraz PROW 2014 - 2020 - będzie ich 18,7 mld euro, w tym znajduje się 5,2 mld euro na rozwój infrastruktury na terenach wiejskich, które przekazane zostanie z funduszu przeznaczonego na Politykę Spójności - informuje ARiMR.

W nowym PROW położony zostanie szczególny nacisk na poprawienie konkurencyjności sektora rolnego. Zgodnie z celami strategii „Europa 2020" oraz ogólnymi celami Wspólnej Polityki Rolnej PROW 2014-2012 będzie realizował sześć priorytetów, z których każdy ma swój tzw. obszar interwencji.

1. Ułatwianie transferu wiedzy i innowacji w rolnictwie, leśnictwie i na obszarach wiejskich;
2. Poprawa konkurencyjności wszystkich sektorów rolnictwa i zwiększenie rentowności gospodarstw rolnych;

3. Poprawa organizacji łańcucha żywnościowego i promowanie zarządzania ryzykiem w rolnictwie;
4. Odtwarzanie, chronienie i wzmacnianie ekosystemów zależnych od rolnictwa i leśnictwa;
5. Wspieranie efektywnego gospodarowania zasobami i przechodzenie na gospodarkę niskoemisyjną i odporną na zmianę klimatu w sektorach rolnym, spożywczym i leśnym

6. Zwiększenie włączenia społecznego, ograniczanie ubóstwa i promowanie rozwoju gospodarczego na obszarach wiejskich

Współczesny świat i globalna gospodarka stawiają przed rolnikami nowe wyzwania. Nie wystarczy już tylko towar wyprodukować. Rolnik musi zadbać o najwyższą jakość, atrakcyjność cenową i znaleźć klienta. Zatem nie wystarczy nabyć nowy ciągnik czy maszynę, trzeba mieć innowacyjny pomysł i stale mieć na uwadze wymogi środowiska naturalnego, a nawet klimatu. Nic zatem dziwnego, że w PROW 2014 - 2020 szczególnie dużą uwagę poświęca się problemowi transferu wiedzy i innowacji, a wyrazem tego jest wpisanie tych zagadnień wpisano jako pierwszego priorytetu nowego programu. Przewiduje się w nim np. wspieranie grup operacyjnych skupionych wokół konkretnych projektów innowacyjnych czy udzielanie pomocy na podejmowanie współpracy między różnymi podmiotami w sektorze rolno-spożywczym, która przyczyni się do realizacji priorytetów rozwoju obszarów wiejskich.