Rząd przyjął 15 stycznia Umowę Partnerstwa.

- Dokument ten stanowi podstawę do dyskusji, jeśli chodzi o zakres wsparcia wszystkich działań w związku ze środkami unijnymi, oczywiście mówimy o funduszach w ramach Wspólnych Ram Strategicznych, a więc wszystkich funduszach, co jest dużą zmianą jakościową – mówił w sejmowej komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi Paweł Orłowski, wiceminister rozwoju regionalnego. - Jako Wysoka Komisja, państwo posłowie wiedzą, że WRS obejmuje wszystkie fundusze: Europejski Fundusz Rozwoju Obszarów Wiejskich, Europejski Fundusz Morski i Rybacki, oprócz samych funduszy związanych z polityką spójności.

Teraz jest możliwe podjęcie „formalnej pracy także nad kształtem już konkretnym programów operacyjnych”.

- Zakładamy, że, zgodnie z harmonogramem, przedłożenie Umowy Partnerstwa do akceptacji Rady Ministrów nastąpi w listopadzie br., tak, aby w grudniu 2013 r. móc przedstawić go KE do ostatecznej już akceptacji –zapowiedział wiceminister i dodał: - Zakładamy więc, że skala ewentualnych modyfikacji po grudniu będzie już niewielka, tak aby móc rozpocząć (co się będzie nakładało na pracę nad rozporządzeniami) w połowie 2014 r. wdrażanie programów operacyjnych.

Krystyna Gurbiel, wiceminister rolnictwa, podkreśliła zaangażowanie resortu rolnictwa w prowadzone prace:

- W założeniach Umowy Partnerstwa to wsparcie dla obszarów wiejskich zostało bardzo zdecydowanie zapisane i w związku z tym jest to bardzo dobra podstawa do prac już na poziomie operacyjnym, służących określeniu tego, co w poszczególnych programach operacyjnych będzie finansowane. Chciałabym przypomnieć, że obszary wiejskie są jedną z pięciu kategorii obszarów strategicznej interwencji, czyli zakłada się, że będą one ważnym obszarem wsparcia dla wszystkich pięciu funduszy objętych WRS i te działania będą prowadzone z uwzględnieniem zapisów strategii zrównoważonego rozwoju wsi, rolnictwa i rybactwa. Co więcej, każdy program operacyjny będzie wskazywał, w jaki sposób odnosi się do rozwoju obszarów wiejskich. Takie są zapisy przyjęte przez Radę Ministrów. I na bazie tych zapisów teraz toczą się prace, o których wspomniał pan minister. Jesteśmy w nie zaangażowani. W odniesieniu do części programów już zostały powołane grupy robocze, które pracują nad poszczególnymi programami. We wszystkich grupach już w tych powołanych i w tych, które zostaną powołane, będą przedstawiciele ministerstwa rolnictwa i będziemy aktywnie w tych pracach uczestniczyć, kierując się przede wszystkim strategią, o której wspomniałam.