Wysokość dopłat uzależniona jest od schematu zalesiania oraz warunków dodatkowych wymienionych poniżej.

Wysokość pomocy na zalesianie gruntów rolnych (Schemat I)

1.    wsparcie na zalesienie – jednorazowy ryczałt za poniesione koszty zalesienia i ewentualnie ogrodzenia uprawy leśnej, wypłacany w pierwszym roku po wykonaniu zalesienia.

Elementy wpływające na wysokość wsparcia:    

  • proporcji gatunków iglastych i liściastych w strukturze uprawy;
  • zabezpieczenia przed zwierzyną (grodzenie 2-metrową siatką metalową);
  • konfiguracji terenu;
  • zastosowania sadzonek zwykłych lub sadzonek mikoryzowanych z zakrytym systemem korzeniowym.

Kwota pomocy przyznawanej w ramach wsparcia na zalesianie wynosi od 4160 do 6260 zł/ha.
Dodatkowo można również uzyskać płatność za wykonanie zaleconego przez nadleśniczego, ogrodzenia młodej uprawy leśnej 2-metrową siatką metalową, w kwocie 2590 zł/ha lub 6,50 zł za metr bieżący wykonanego ogrodzenia.

2.    premię pielęgnacyjną - zryczałtowaną płatność do hektara zalesionych gruntów, wypłacaną, co roku przez 5 lat.
Kwota pomocy przyznawanej w ramach premii pielęgnacyjnej wynosi 970 lub 1360 zł/ha.
Dodatkowo można również uzyskać płatność za zastosowanie zaleconych przez nadleśniczego, indywidualnych środków ochrony uprawy leśnej przed zwierzyną, w wysokości od 190 do 700 zł/ha.

3.    premię zalesieniową - zryczałtowaną płatność do hektara zalesionych gruntów, wynikającą z utraconych dochodów z tytułu przekształcenia gruntów rolnych na grunty leśne, wypłacana co roku, przez 15 lat od założenia uprawy leśnej. Otrzymają ją tylko ci rolnicy, którzy udokumentowali uzyskanie w roku poprzedzającym złożenie wniosku, co najmniej 25% dochodów z rolnictwa.                                                                                                                                                
Kwota pomocy przyznawanej w ramach premii zalesieniowej wynosi 1580 zł/ha.