Uznali, że dotychczasowa WPR „rozczarowała”, a nadziei nie spełniła także przedstawiona propozycja: Propozycje Komisji w obecnej formie nie przewidują wzmocnienia europejskiego rolnictwa oraz zwiększenia jego konkurencyjności - zamiast tego nakłada się na rolników dodatkowe koszty oraz inne obciążenia administracyjne; nie pozwala to na wprowadzenie nowej, uproszczonej i przejrzystej regulacji - komplikuje to jeszcze bardziej obecny system. Nie prowadzi to do wprowadzenia nowej, sprawiedliwej alokacji środków, wręcz przeciwnie, historyczny system referencji będzie w dalszym ciągu tolerowany i zostaną wprowadzone kolejne okresy przejściowe.

Potrzebujemy prostszej, silniejszej i sprawiedliwszej WPR od tej, którą proponuje obecnie Komisja.

Dochody rolników spadną, jeśli dotychczasowy budżet zostanie utrzymany, a wzrosną obciążenia - zapisano w stanowisku. Płatności bezpośrednie nie mogą opierać się na wartościach historycznych i zawierać kolejnych okresów przejściowych. Status aktywnego rolnika powinni otrzymywać tylko rzeczywiście wytwarzający produkty rolne, do nich powinny trafiać fundusze WPR. Zauważono też, że zamiast zapowiadanego uproszczenia przedstawiono propozycje, które komplikują system i czynią go bardziej uciążliwym. Zaproponowane „zazielenianie” będzie miało negatywny wpływ na rolnictwo, a nie da korzyści środowisku. Te same wymogi nakładane na 12 milionów rolników to najmniej wydatny sposób osiągnięcia celów środowiskowych. Instrumenty zazieleniania powinny być dobrowolne – zapisano, domagając się przeniesienia ich do drugiego filara, bez zmniejszania pierwszego filara. Wezwano do większej elastyczności w stosowaniu dopłat powiązanych z produkcją oraz do uproszczenia systemu zasady wzajemnej zgodności. Uznano, że młodych rolników do podjęcia działalności rolnej może najlepiej zachęcić wzrost dochodów i rentowności gospodarstw. Izby opowiedziały się też za utrzymaniem instrumentów rynkowych, zaktualizowaniem cen interwencyjnych oraz za utrzymaniem co najmniej do 2020 roku kwot mlecznych, cukrowych oraz prawa sadzenia w sektorze wina. Organizacje producentów i organizacje międzybranżowe powinny być wspierane w ramach pierwszego filaru, a ich uznawanie nie może leżeć jedynie w gestii Komisji.

Izby nie godzą się na zmniejszenie środków przeznaczonych na rozwój obszarów wiejskich dla państw członkowskich znajdujących się poniżej średniego poziomu rozwoju UE. Chcą też możliwości przesuwania 10 proc. środków między filarami.

ONW powinny być wypłacane jedynie aktywnym rolnikom, w całości w II filarze. Składki ubezpieczeniowe rolników powinny być uzupełniane w celu odpowiedniego zarządzania ryzykiem, a ich obowiązkowy wkład powinien być obniżony do 10 proc.

Podobał się artykuł? Podziel się!