Poniżej szczegółowe informacje na temat korekt indywidualnych w podziale na poszczególne państwa członkowskie i sektory

Rozliczenie rachunków EFRG i EFRROW. Korekty w podziale na poszczególne państwa członkowskie (w mln euro). Podano kolejno: Sektor i przyczyna korekty / Kwota korekty / Wielkość skutku finansowego korekty - skutek finansowy korekty określono z uwzględnieniem wcześniejszych pokrywających się korekt oraz kwot odzyskanych już przez Komisję Europejską.

Belgia

Owoce i warzywa – korekta proponowana ze względu na nieprzestrzeganie kryteriów uznawania organizacji producenckich     4,108   4,108

Niemcy

Skrobia ziemniaczana - korekta proponowana ze względu na niedociągnięcia w mechanizmie płatności w przedsiębiorstwie produkującym skrobię ziemniaczaną  6,193   6,193

Pomoc obszarowa - korekta proponowana ze względu na niedociągnięcia kontroli na miejscu oraz niekwalifikowalność elementów krajobrazu   1,050  1,050

Dania

Pomoc obszarowa - korekta proponowana ze względu na braki w systemie LPIS oraz niedociągnięcia kontroli na miejscu      11,455  11,455

Hiszpania

Zasada wzajemnej zgodności - korekta proponowana ze względu na nieprawidłowości w systemie sankcji oraz brak przestrzegania jednej normy dobrej kultury rolnej zgodnej z ochroną środowiska (GAEC)      5,310   5,309

Rozwój obszarów wiejskich – korekta proponowana ze względu na nieprawidłowo przeprowadzoną weryfikację przestrzegania kryterium wyboru  0,271   0,271

Rozwój obszarów wiejskich – korekta proponowana ze względu na niedociągnięcia w kontrolach na miejscu   1,176   1,176

Finlandia

Składowanie interwencyjne – korekta proponowana ze względu na błędy w zarządzaniu w przypadku ruchów magazynowych in-situ       0,715   0,715

Pomoc obszarowa – korekta proponowana ze względu na niestosowanie sankcji i niedociągnięcia dotyczące przeliczania uprawnień do płatności oraz jakości kontroli na miejscu      3,980   3,980

Rozwój obszarów wiejskich – korekta proponowana ze względu na braki dotyczące weryfikacji wypełniania zobowiązań rolnośrodowiskowych    0,286  0,286

Rozwój obszarów wiejskich – korekta proponowana ze względu na brak weryfikacji rocznych świadectw weterynaryjnych       0,333   0,333