Kolejność przysługiwania pomocy w tym działaniu została ustalona w oparciu o liczbę punktów przyznawanych wnioskom w trzech kryteriach. Najwyżej punktowane były wnioski złożone przez rolników posiadających małe gospodarstwa, leżące na terenach, gdzie występują niekorzystne warunki gospodarowania tzw. obszary ONW. W drugim kryterium brane pod uwagę było jaki dochód podatkowy osiąga gmina, w której położone jest gospodarstwo rolnika ubiegającego się o pomoc. Preferowane były wnioski złożone przez rolników realizujących inwestycje w gminach o niskim dochodzie podatkowym. W trzecim kryterium badane było czy rolnicy, którzy złożyli wnioski w tegorocznym naborze, korzystali wcześniej ze wsparcia z działań "Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej" czy "Modernizacja gospodarstw rolnych" oraz  "Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju" dla operacji, które odpowiadają warunkom przyznanie pomocy w ramach działania  "Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej". Jeżeli nie korzystali wcześnie z takiej pomocy mogli liczyć na przyznanie im punktów.

4 października br. ARiMR zakończyła przyjmowanie wniosków od rolników, ich małżonków czy domowników, o przyznanie pomocy na inwestycje związane z wytwarzaniem biogazu rolniczego lub energii elektrycznej z biogazu rolniczego finansowane w ramach działania "Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej". Wysokość wsparcia, jakie jeden beneficjent może otrzymać z ARiMR na realizację takiego przedsięwzięcia wynosi do 500 tysięcy złotych, a poziom dofinansowania przyznanego przez Agencję nie może przekroczyć 50 proc. poniesionych przez niego kosztów inwestycji, a w przypadku rolników poszkodowanych przez klęski żywiołowe  - nie może przekroczyć 80 proc.

Zgodnie z zasadami obowiązującymi w tym działaniu ARiMR zaczekała 30 dni od zakończenia naboru, aż dotrą wszystkie wnioski o pomoc wysłane przez pocztę. Dopiero po tym terminie, ale nie później niż 40 dni od zakończenia przyjmowania wniosków, można było sporządzić kompletną listę ustalającą kolejność przysługiwania pomocy w tym działaniu. Lista taka została opublikowana 18 listopada na portalu internetowym ARiMR.