20 marca upłynął termin, w jakim państwa członkowskie miały zgłosić w Komisji Europejskiej zamiary na nowy okres budżetowy dotyczące form pomocy krajowej.

Ministerstwo Rolnictwa potwierdza, że taką propozycję wystosowało: „konsultacje w sprawie pomocy państwa w sektorze rolnym i leśnym odbywały się w terminie ustalonym przez Komisję Europejską do dnia 20 marca 2013 r. i dotyczyły obecnych form pomocy państwa w sektorze rolnym i leśnym oraz propozycji zmian w tym zakresie.”

Propozycja zgłoszona przez Polskę zawiera zamiar utrzymania dotychczasowych form pomocy. Ministerstwo przypomina je:

„Zgodnie z Wytycznymi Wspólnoty w sprawie pomocy państwa w sektorze rolnym i leśnym na lata 2007-2013 (Dz. Urz. UE C 319 z 27.12.2006, str. 1) zakres pomocy obejmuje:

1)        pomoc na inwestycje w gospodarstwach rolnych,

2)        pomoc na inwestycje związane z przetwarzaniem i wprowadzaniem do obrotu produktów rolnych,

3)        pomoc ukierunkowana na ochronę środowiska i dobrostan zwierząt,

4)        pomoc w celu zrekompensowania utrudnień na niektórych obszarach,

5)        pomoc w celu dostosowania do norm,

6)        pomoc przyznawana na rozpoczęcie działalności przez młodych rolników,

7)        pomoc związana z przejściem na wcześniejszą emeryturę lub zaprzestaniem działalności rolniczej,

8)        pomoc dla grup producentów,

9)        pomoc na scalanie gruntów,

10)        pomoc na rzecz zachęcania do produkcji i wprowadzania do obrotu wysokiej jakości produktów rolnych,

11)        zapewnienie wsparcia technicznego w sektorze rolnym,

12)        pomoc w sektorze zwierząt gospodarskich,

13)        zarządzanie ryzykiem i w sytuacjach kryzysowych,

14)        pomoc związana ze zwolnieniem z podatków na mocy Dyrektywy Rady 2003/96/WE z dnia 27 października 2003 r. w sprawie restrukturyzacji wspólnotowych przepisów ramowych dotyczących opodatkowania produktów energetycznych i energii elektrycznej (Dz. Urz. WE L 283 z 31.10.2003),