Jak podkreślono, choroba jest niegroźna dla ludzi, ale prowadzi do dużych strat finansowych, związanych z całkowitym zablokowaniem możliwości sprzedaży i wywozu świń lub wieprzowiny do państw wolnych od tej choroby, padnięciami zwierząt, koniecznością wypłaty odszkodowań za zwierzęta zabite i unieszkodliwione z nakazu organów Inspekcji Weterynaryjnej oraz z innymi kosztami.

W gospodarstwie rolnika, który znalazł dzika, znajdowało się 5 sztuk trzody chlewnej. Zwierzęta zbadano, nie stwierdzono żadnych objawów choroby. Gospodarstwo objęto nadzorem, a świnie decyzją powiatowego Lekarza Weterynarii w Sokółce zostały zabite.

O zagrożeniu powiadomiono myśliwych i powołano ekspertów do wyznaczania  obszaru, który objęto restrykcjami, a także rozpoczęto zliczanie gospodarstw oraz trzody chlewnej w bezpośrednim sąsiedztwie miejsca znalezienia dzika, kontynuowane są badania wszystkich odstrzelonych i padłych dzików.

18 lutego KE przyjęła decyzję ustanawiającą przejściowe środki dla ASF.

W związku z embargiem Federacji Rosyjskiej na eksport wieprzowiny „Polska wystąpiła do Komisji Europejskiej z formalnym wnioskiem o zaplanowanie właściwych mechanizmów finansowania ewentualnej akcji zwalczania oraz likwidacji skutków ekonomicznych wystąpienia afrykańskiego pomoru świń w państwach członkowskich, w których wystąpi choroba, jak również zapewnienie już od tego roku współfinansowania z budżetu UE budowy na przejściach granicznych z Białorusią hangarów do dezynfekcji środków transportu wjeżdżających na terytorium UE. Polska podniosła także kwestię roli koordynującej KE w negocjacjach w sprawie zniesienia nieuzasadnionych barier.”

Taki wniosek minister omówił 17 lutego.

Minister rolnictwa wnioskował też w KE o rozpoczęcie „prac nad aktem delegowanym umożliwiającym wsparcie producentów rolnych i eksporterów mięsa wieprzowego i jego przetworów do krajów Unii Celnej w związku ze stratami ponoszonymi obecnie przez ten sektor”.

Ministerstwo informuje ponadto, że 12 państw wyraziło zaniepokojenie rozwojem sytuacji i poparło wnioski Litwy i Polski dotyczące zapewnienia z budżetu UE odpowiednich środków finansowych na działania kontrolne i prewencyjne w celu ograniczenia i eliminacji choroby. „Dodatkowo państwa członkowskie zaapelowały do KE o podjęcie wszelkich działań w celu uznania przez państwa trzecie, zastosowanej przez UE, regionalizacji oraz intensyfikację działań mających na celu jak najszybsze zniesienie przez Federację Rosyjską nieproporcjonalnego zakazu eksportu świń, mięsa wieprzowego i jego przetworów”.