- W odniesieniu do dyscypliny finansowej Polska podkreśliła potrzebę zaakceptowania przez Parlament Europejski progu wyłączającego część gospodarstw z redukcji oraz Polska uważa, że najlepszym rozwiązaniem jest utrzymanie obecnego progu wynoszącego 5 tys. euro – poinformowała posłów z sejmowej Komisji Rolnictwa i Rozwoju wsi wiceminister rolnictwa Zofia Szalczyk. Zapowiedziała również, że do końca roku ma być przyjęte rozporządzenie przejściowe na rok 2014.

- W prezentowanym projekcie rozporządzenia Komisja Europejska zaproponowała możliwość kontynuowania SAPS, ale tylko w tym okresie przejściowym do roku 2014, a stosowanie SAPS do 2020 r. to jest jak gdyby kolejna kwestia, oraz utrzymania również w 2014 r. wsparcia specjalnego, czyli tak najogólniej mówiąc, na zasadach podobnych jak w roku 2013.

Jak zapewniała wiceminister, SAPS będzie też do 2020 roku, ale okresu późniejszego nie uwzględnia omawiane rozporządzenie.

- Komisja Europejska w projekcie tego rozporządzenia uwzględniła również wyniki obrad Rady Europejskiej w zakresie konwergencji zewnętrznej w płatnościach bezpośrednich oraz redukcji budżetu – powiedziała Zofia Szalczyk. - Poinformowała, że wszystkie nowe płatności przewidywane w reformie w tych nowych rozporządzeniach wejdą w życie od 1 stycznia 2015 r.

Będzie możliwe finansowanie z nowego budżetu programów rozwoju obszarów wiejskich:

- W przypadku rozwoju obszarów wiejskich na rok 2014 Komisja zaproponowała kontynuowanie wsparcia ONW, wsparcia Natura 2000 i programu rolno-środowiskowego na zasadach określonych w programach 2007-2013, ale z możliwością finansowania z nowej perspektywy finansowej.

Stanowisko Polski zmierza do tego, aby w 2014 roku dopłaty bezpośrednie nie były niższe niż obecnie.

- Polska w swoim wystąpieniu podkreśliła, że rozwiązanie dla roku 2014 musi być spójne z tym, co zostało ustalone w kompromisie Rady dotyczącym reform WPR osiągniętym 19 marca br. Zdaniem Polski dopłaty bezpośrednie w 2014 r. nie mogą być niższe niż w latach 2012-2013 i należy stworzyć możliwość, aby ten cel osiągnąć. Państwa stosujące SAPS i mające najniższe stawki płatności, powinny mieć możliwość przeniesienia na płatności bezpośrednie do 25 proc. z II filaru lub ewentualnie należy umożliwić wsparcie z innych źródeł.