Ministerstwo Rolnictwa zaprezentowało w sejmowej Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi założenia PROW 2014-2020. Znamy już szczegóły projektu.

Uwzględniają one 6 priorytetów w zakresie rozwoju obszarów wiejskich określonych w art. 5 Projektu rozporządzenia Parlamentu Europejskiego  i Rady w sprawie wsparcia rozwoju obszarów wiejskich przez Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW). Zachowano 3 cele przekrojowe: innowacje, zmiany klimatu, środowisko.

PROW 2014-2020 ukierunkowany będzie głównie na wzrost konkurencyjności rolnictwa z uwzględnieniem celów rolnośrodowiskowych.

Planowana jest pogłębiona regionalizacja Programu:

- program planowany centralnie z zachowaniem zasady partnerstwa,

- wpływ regionów na wybór działań i podział środków,

- wybór działań uzależniony od specyfiki regionu,

- regionalne kryteria dostępu i wyboru operacji,

- przekazanie części funkcji wdrożeniowej różnym podmiotom.

Oto jakie działania przewidziano w każdym z priorytetów:

Priorytet 1. „Ułatwianie transferu wiedzy i innowacji w rolnictwie, leśnictwie i na obszarach wiejskich”

Działania:

 „Transfer wiedzy” – szkolenia, demonstracje, pokazy, wizyty w gospodarstwach upowszechniające innowacje i dobre praktyki, szkolenia zawodowe dla doradców i nauczycieli

 „Doradztwo” – usługi doradcze i doskonalenie zawodowe doradców

„Współpraca” – wsparcie tworzenia i funkcjonowania grup operacyjnych Europejskiego Partnerstwa na rzecz Innowacji (EIP), tworzenia klastrów, metod współpracy między podmiotami w sektorze rolnym i spożywczym oraz innymi podmiotami przyczyniającymi się do realizacji priorytetów rozwoju obszarów wiejskich

Priorytet 2. „Poprawa konkurencyjności wszystkich rodzajów gospodarki rolnej i zwiększenie rentowności gospodarstw rolnych”

 Działania:

„Modernizacja gospodarstw rolnych” – wsparcie inwestycji poprawiających ogólne wyniki gospodarstw prowadzących zarobkową działalność rolniczą w zakresie pierwotnej produkcji roślinnej lub zwierzęcej (z wyłączeniem produkcji leśnej i rybnej)