„Wykorzystanie budżetu poszczególnych działań PROW 2007-2013 jest okresowo analizowane. Ewentualne propozycje dotyczące przesunięcia środków będą przekazywane do Komisji Europejskiej, a informacje na temat podjętych decyzji w tym zakresie będą publikowane na stronie internetowej Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi” – zapewnia Ministerstwo Rolnictwa i przedstawia informację na temat planowanych naborów wniosków o przyznanie pomocy w ramach PROW 2007-2013:

•        W działaniu 111 „Szkolenia zawodowe dla osób zatrudnionych w rolnictwie i leśnictwie” piąta edycja konkursów trwała od 20 listopada do 20 grudnia 2012 r. W 2013 r. planowane są kolejne trzy edycje.

•        W działaniach: 112 „Ułatwianie startu młodym rolnikom”, 121 „Modernizacja gospodarstw rolnych”, 123 „Zwiększanie wartości dodanej podstawowej produkcji rolnej i leśnej”, 311 „Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej”,  312 „Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw” - decyzję o wszczęciu naboru wniosków podejmuje Prezes Agencji Restrukturyzacji i  Modernizacji Rolnictwa, uwzględniając ilość dostępnych środków w ramach danego działania oraz stan weryfikacji wniosków złożonych w poprzednich naborach. Aktualnie planowane jest przeprowadzenie (w I kwartale 2013 r.) naborów w działaniach: 121 „Modernizacja gospodarstw rolnych” (w chwili obecnej, po rozpatrzeniu już złożonych wniosków  i wykorzystaniu środków zatwierdzonych do realokacji przez KE w 2012 r. wolne środki do przeprowadzenia naborów wniosków pozostaną w 8 województwach: lubelskim, lubuskim, łódzkim, małopolskim, opolskim, pomorskim, wielkopolskim i zachodniopomorskim), 312 „Tworzenie i  rozwój mikroprzedsiębiorstw” (w 15 województwach, w których nie zostały wykorzystane limity, tj. poza województwem wielkopolskim) oraz  123 „Zwiększanie wartości dodanej podstawowej produkcji rolnej i leśnej” (nabór ogólnokrajowy).

•        W ramach działania 114 „Korzystanie z usług doradczych przez rolników i posiadaczy lasów” - kolejny nabór wniosków o przyznanie pomocy trwa od dnia 2 stycznia do  31  grudnia 2013 r. (lub do momentu, w którym zapotrzebowanie na środki finansowe wynikające ze złożonych wniosków osiągnie poziom co najmniej 120 proc. dostępnego budżetu działania).