Do ustalania stawek dopłat bezpośrednich bierze się pod uwagę kurs euro podawany przez Europejski Bank Centralny z całego września lub z ostatniego dnia tego miesiąca.

Zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1306/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. w sprawie finansowania wspólnej polityki rolnej, zarządzania nią i monitorowania jej,  państwa wypłacające swoim beneficjentom dopłaty w walucie innej niż euro dokonują przeliczenia na walutę krajową kwoty pomocy wyrażonej w euro na podstawie ostatniego kursu walutowego ustalonego przez Europejski Bank Centralny przed dniem 1 października roku, dla którego pomoc została przyznana.

Od ubiegłego roku nastąpiła zmiana: możliwe jest też przeliczenie stawek na podstawie średniej kursów walutowych ustalonych przez Europejski Bank Centralny podczas miesiąca przed dniem 1 października roku, dla którego pomoc została przyznana.

W 2015 r. Polska nie skorzystała z tej możliwości – kurs euro z ostatniego dnia września był korzystniejszy dla rolników niż średni kurs z całego września i ten kurs wybrano do przeliczenia dopłat. Kurs euro 30 września 2015 r. Europejski Bank Centralny wyliczył na 4,2448 zł.

Więcej:

Znamy kurs euro do dopłat

Do dopłat będzie wybrany korzystniejszy kurs euro?

Trudno przewidzieć, jak będzie w tym roku, tydzień pozostały jeszcze do końca września może zmienić stan rzeczy, ale obecnie jest tendencja spadkowa wartości euro w ciągu września, wyliczanej przez EBC: od 4.3914 zł (kurs najwyższy w tym miesiącu z 2 września) do 4.2852 zł (kurs najniższy z 22 września). 23 września 2016 r. kurs euro wynosił 4.2869 zł.

Stawki dopłat w euro też nie są pewne.

Jak podaje ARiMR, na podstawie wstępnych danych dotyczących kampanii 2016 r. następująco oszacowano stawki poszczególnych płatności bezpośrednich za rok 2016:

Jednolita płatność obszarowa – ok. 107 EUR/ha

Płatność za zazielenienie – ok. 71 EUR/ha

Płatność dla młodego rolnika – ok. 53 EUR/ha

Płatność dodatkowa – ok. 40 EUR/ha