Jednym z podstawowych czynników gwarantujących zwiększenie plonów oraz ich jakości jest wykorzystanie do siewu/sadzenia elitarnego bądź kwalifikowanego materiału siewnego. Od 2007 r. Agencja Rynku Rolnego prowadzi działania rekompensujące rolnikom części kosztów zakupu materiału siewnego kategorii elitarny lub kwalifikowany, mające na celu zwiększenie ilości stosowanego materiału siewnego w polskich gospodarstwach. Podstawą do stworzenia powyższego systemu wsparcia był opracowany w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi „Program poprawy jakości produktów rolnych poprzez zwiększenie zużycia kwalifikowanego materiału siewnego”.

Dopłaty w 2011 roku skierowane były do producentów rolnych uprawiających zboża, rośliny strączkowe oraz ziemniaki. Wysokość stawki dopłaty do 1 ha gruntów ornych obsianych lub obsadzonych materiałem siewnym kategorii elitarny lub kwalifikowany, w 2011 r. wynosi odpowiednio: 100 zł – w przypadku zbóż, mieszanek zbożowych i pastewnych; 160 zł – w przypadku roślin strączkowych; 500 zł – w przypadku ziemniaków.

W 2011 r. odnotowano dalszy wzrost zainteresowania producentów rolnych zakupem i zużyciem do siewu lub sadzenia materiału siewnego.

Porównując początki funkcjonowania tego rodzaju systemu wsparcia, w pierwszym roku udzielania dopłat liczba złożonych wniosków oscylowała na poziomie 18,5 tys. W roku 2010 przekroczyła 60 tys. W 2011 r. liczba złożonych wniosków jest jeszcze wyższa i wynosi ok. 62,9 tys. (stan na 25.07.2011 r.) – dając około 4,5 proc. przyrost w stosunku do 2010 r.

Największe zainteresowanie uzyskaniem dopłaty od początku istnienia systemu wsparcia utrzymuje się na terenie województwa: wielkopolskiego, kujawsko-pomorskiego i dolnośląskiego. Natomiast w skali kraju najmniejszą liczbę wniosków złożono w OT ARR działających w województwie: lubuskim, świętokrzyskim i małopolskim.

Jednocześnie w stosunku do roku 2010 największy procentowy przyrost liczby złożonych wniosków zanotowano w województwach: podkarpackim, świętokrzyskim i lubelskim. Mniejsze zainteresowanie dopłatami niż w roku ubiegłym odnotowano w województwach warmińsko-mazurskim oraz kujawsko-pomorskim.