- Czy po 5 latach uprawy mieszanki  traw z motylkowatymi drobnonasiennymi wieloletnimi na gruntach ornych jak przesieję na nowo, tzn. usunę darń i wsieję nową mieszankę to "wpadam" w TUZ czy dalej mam na kolejne 5 lat mieszankę traw – pyta czytelnik. - Pytanie to wynika z definicji TUZ, która mówi "Zgodnie z definicją określoną w art. 4 ust. 1 lit. h) rozporządzenia (UE) nr 1307/2013 trwałe użytki zielone są to grunty wykorzystywane do uprawy traw lub innych pastewnych roślin zielnych rozsiewających się naturalnie (samosiewnych) lub uprawianych (wysiewanych), które nie były objęte płodozmianem danego gospodarstwa rolnego przez okres pięciu lat lub dłużej". Nadmienię tylko, że mam hodowlę i zmiana uprawy na inną pozbawi mnie możliwości wypasania zwierząt.

Poprosiliśmy MRiRW o wyjaśnienie tego problemu.

Jak informuje ministerstwo, „mając na względzie Wyrok Trybunału (druga izba) z dnia 2 października 2014 r. w sprawie C-471/13, definicję „trwałych użytków zielonych” należy interpretować w ten sposób, że obejmuje ona grunty rolne, które są aktualnie i od co najmniej pięciu lat wykorzystywane pod uprawę trawy lub innych pastewnych roślin zielnych, również wtedy, gdy grunty te były w tym okresie orane i obsiewane odmianą pastewnej rośliny zielnej inną niż uprawiana na nich poprzednio.

W związku z powyższym, w opisanym przypadku, gdy po 5 latach uprawy mieszanki traw z motylkowatymi drobnonasiennymi wieloletnimi na gruntach ornych (która może być już uznana za trwały użytek zielony), zostanie usunięta darń i wsiana nowa mieszanka, to taka uprawa nadal będzie traktowana jako trwały użytek zielony.

W odniesieniu do pytania dotyczącego sposobu weryfikacji „przejścia” uprawy traw i innych pastewnych roślin zielnych na gruntach ornych w trwały użytek zielony, w świetle obowiązków w zakresie zazielenienia, uprzejmie informuję, że rolnik we wniosku o przyznanie płatności ma obowiązek zadeklarowania wszystkich działek ewidencyjnych, na których znajdują się grunty rolne, będące w jego posiadaniu, także w przypadku, gdy działki te nie są deklarowane do jednolitej płatności obszarowej lub płatności związanych do powierzchni upraw lub płatności ONW, lub płatności rolnośrodowiskowej (PROW 2007-2013), lub płatności rolno-środowiskowo-klimatycznej (PROW 2014-2020), lub płatności ekologicznej (PROW 2014-2020), lub pomocy na zalesianie (PROW 2007-2013). Ponadto, trawę lub inne pastewne rośliny zielne uznaje się za uprawę do celów dywersyfikacji w gospodarstwach posiadających co najmniej 10 ha gruntów ornych.