Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z 17 października 2007 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach działania „Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 (Dz.U. z 2007 r. nr 200 poz. 1442 z póź. zm.) prezes ARiMR informuje, że Dolnośląski Oddział ARiMR zakończył w środę, 11 czerwca 2008 r. przyjmowanie wniosków od rolników na działanie „Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej”, wdrażane w ramach PROW 2007-2013.

Wnioski na „Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej” przyjmowane są jeszcze w województwach: lubelskim, łódzkim, małopolskim, mazowieckim, opolskim, podkarpackim, śląskim i świętokrzyskim. Wnioski złożone w tych województwach do środy 11 czerwca wyczerpały limity środków przewidziane na 2008 r. dla tych regionów od 29,60% w woj. łódzkim do 108,82% w woj. mazowieckim.

W Rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi określono, że każdy Oddział Regionalny ARiMR przyjmuje wnioski przez następny dzień roboczy po dniu, w którym złożone wnioski wyczerpią w co najmniej 120% limit środków przewidziany dla tego województwa.

Złożone wnioski i stopień wykorzystania limitów środków w poszczególnych województwach, 11 czerwca 2008 r.

Lp. Oddział Regionalny Limit środków finansowych
[w zł] Liczba złożonych wniosków Wykorzystanie limitu środków [w %] 1 Dolnośląski             8 358 775,37     127 132,51% 2 Kujawsko - pomorski           10 717 552,59     176 143,81% 3 Lubelski           32 862 585,44     197 49,46% 4 Lubuski             3 458 016,24      72 185,15% 5 Łódzki           22 053 428,70      77 29,60% 6 Małopolski           19 854 954,25     141 57,46% 7 Mazowiecki           36 641 210,81     450 108,82% 8 Opolski             4 946 563,01      58 86,92% 9 Podkarpacki           16 671 750,47     175 77,83% 10 Podlaski           13 580 147,24     221 136,12% 11 Pomorski             6 458 011,72     215 283,61% 12 Śląski             6 893 126,94      75 84,95% 13 Świętokrzyski           17 083 963,75      66 31,75% 14 Warmińsko - mazurski             6 320 607,29    164 227,88% 15 Wielkopolski           19 007 629,35    563 269,45% 16 Zachodniopomorski             4 099 234,50      90 202,98%   Razem      229 007 557,67       2 867