Przedkładany do konsultacji projekt PROW 2014-2020 stanowi rozwinięcie Zarysu Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

W dokumencie:

- poszerzono część diagnostyczno-strategiczną, w szczególności w zakresie uzupełnienia analizy SWOT;
- uszczegółowiono i doprecyzowano opisy poszczególnych działań Programu;
- przedstawiono wstępną, ogólną propozycję dotyczącą organizacji systemu instytucjonalnego wdrażania Programu.

Na przełomie czerwca i lipca bieżącego roku zakończyły się konsultacje Wstępnego zarysu Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. W procesie konsultacji uczestniczyli m.in. następujący partnerzy:

- organy lokalne, organy regionalne i inne władze publiczne;
- partnerzy gospodarczy i społeczni;
- podmioty reprezentujące społeczeństwo obywatelskie w tym partnerzy działający na rzecz ochrony środowiska, organizacje pozarządowe oraz podmioty odpowiedzialne za promowanie równości i niedyskryminacji.

Podstawowym narzędziem procesu konsultacji społecznych PROW 2014-2020 jest utworzony przez Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi specjalny organ opiniodawczo-doradczy, tj. Zespół wspierający prace nad przygotowaniem programu rozwoju obszarów wiejskich na lata 2014-2020. Przedstawiciele interesariuszy, uczestniczący w pracach Zespołu zgłosili propozycje i komentarze do prezentowanych dokumentów. Równolegle z pracami Zespołu prowadzone były konsultacje online. Odbyło się też wiele spotkań i konferencji prezentujących założenia nowego programu, podczas których interesariusze zgłaszali swoje postulaty i komentarze. Zebrane w ramach konsultacji uwagi, w tym zgłoszenia pisemne, zostały przeanalizowane i wykorzystane w pracach nad, przekazywaną do dalszych konsultacji, I wersją projektu PROW 2014-2020.

Resort rolnictwa zaprasza do przekazywania uwag, komentarzy i propozycji do I wersji projektu Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 do dnia 15 września 2013r. na adres: konsultacjePROW@minrol.gov.pl.

Podobał się artykuł? Podziel się!