Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi Marek Sawicki wydał w lipcu trzy zgody na uruchomienie przez ARiMR kredytów klęskowych. Na tej podstawie Agencja upoważniła banki, z którymi ma podpisane umowy do rozpoczęcia procedur przyznawania tych kredytów rolnikom poszkodowanym przez tegoroczne powodzie, podtopienia gruntów i ulewy. Dotyczy to gmin w województwach dolnośląskim, podkarpackim i świętokrzyskim, gdzie komisje powołane przez wojewodów oszacowały już straty spowodowane przez te klęski żywiołowe. Wnioski o uruchomienie kredytów klęskowych złożyli do ministra rolnictwa wojewodowie.

Spośród wydanych w lipcu przez ministra rolnictwa trzech zgód jedna, dotycząca woj. podkarpackiego pozwala na udzielenie kredytów klęskowych 145 rolnikom, którym ostatnie powodzie zniszczyły uprawy na blisko 750 ha, a straty tam powstałe komisja powołana przez wojewodę oszacowała na ok. 1,5 mln zł. Druga zgoda wydana dla woj. dolnośląskiego pozwala na udzielenie kredytów klęskowych 5 gospodarstwom, w których tegoroczna powódź zniszczyła uprawy na ponad 148 ha, powodując straty przekraczające 300 tys. zł. Trzecia zgoda dla woj. świętokrzyskiego pozwala na przyznanie kredytów klęskowych 6 gospodarstwom, gdzie ulewy zniszczyły ponad
16 ha upraw, a straty wynoszą blisko 120 tys. zł.

Dostępne są dwie linie, w ramach, których można uzyskać kredyt klęskowy z dopłatą ARiMR do jego oprocentowania. Jedna z nich to inwestycyjny kredyt klęskowy (linia nKL01), który może zostać przeznaczony m. in. na sfinansowanie odbudowy lub wykonanie remontów zniszczonych lub uszkodzonych budynków inwentarskich, magazynowo-składowych, szklarni, pomieszczeń socjalnych i innych budynków i budowli służących do produkcji, a także na remont lub zakup (w miejsce zniszczonych) ciągników, maszyn i urządzeń rolniczych, zakup kwalifikowanego materiału szkółkarskiego na odtworzenie sadu i zakup stada podstawowego inwentarza żywego.

Druga linia dotyczy obrotowego kredytu klęskowego (linia nKL02). Z takiego kredytu można sfinansować zakup rzeczowych środków obrotowych do produkcji rolnej np.: nawozów mineralnych, środków ochrony roślin, paliwa, inwentarza żywego, pasz i materiałów opałowych.