Samorząd rolniczy niepotrzebny? Tak zapewne uznał rząd, pomijając Krajową Radę Izb Rolniczych w ramach konsultacji społecznych w sprawie Umowy Partnerstwa.

Umowa Partnerstwa ma być gotowa już lada dzień. To dokument określający kierunki interwencji w latach 2014-2020 trzech polityk unijnych w Polsce – Polityki Spójności, Wspólnej Polityki Rolnej i Wspólnej Polityki Rybołówstwa. Dokument powstał na bazie Założeń Umowy Partnerstwa 2014-2020, przyjętych przez Radę Ministrów 15 stycznia 2013 roku. 18 listopada br. projekt Umowy Partnerstwa został przyjęty uchwałą przez Komitet Koordynacyjny do spraw Polityki Rozwoju - organ opiniodawczo-doradczy Prezesa Rady Ministrów. 20 listopada br. Umowa Partnerstwa została pozytywnie zaopiniowana przez Komisję Wspólną Rządu i Samorządu Terytorialnego oraz Radę Działalności Pożytku Publicznego. Trwają prace nad przygotowaniem ostatecznej wersji dokumentu, uwzgledniającej uwagi zgłoszone w ramach powyższych gremiów, tak aby możliwe było przesłanie w grudniu br. ostatecznej wersji Umowy Partnerstwa na Komitet Stały Rady Ministrów – zapowiada MRR.

Konsultacje społeczne Umowy Partnerstwa trwały od połowy lipca do połowy września br. W ramach konsultacji uwagi zgłosili partnerzy społeczno-gospodarczy i organizacje pozarządowe – wśród nich nie było samorządu rolniczego.

„Samorząd rolniczy nie brał udziału w konsultacjach społecznych w sprawie Umowy Partnerstwa, pomimo zgłaszanej chęci uczestniczenia w grupach roboczych i pomimo tego, iż przedstawiciele izb rolniczych biorą udział w opiniowaniu II filara WPR i działań w ramach sześciu priorytetów PROW 2014-2020” – taką odpowiedź wystosowała KRIR, poproszona przez sejmową Komisję Rolnictwa o stanowisko na potrzeby konferencji „Polityka spójności w latach 2014-2020 na rzecz rozwoju obszarów wiejskich”. A jaką opinię przekazałaby KRIR, gdyby została wysłuchana? „Samorząd rolniczy uważa za konieczne przeznaczenie znaczących środków z funduszu spójności i funduszy strukturalnych na infrastrukturę na wsi, tj. na gospodarkę wodno-kanalizacyjną, oczyszczalnie ścieków i drogi. Za pozytywne uznano planowane wspieranie, w ramach polityki spójności, zatrudnienia i mobilności pracowników z obszarów wiejskich poprzez dotacje dla rolników na rozpoczęcie działalności gospodarczej, doradztwo oraz poprawę dostępu do różnego rodzaju usług, np. zdrowotnych i edukacyjnych”.