Ten program jest zintegrowany z rentami strukturalnymi. Osoba starsza, matka lub ojciec przechodząc na rentę strukturalną, przekazuje gospodarstwo rolne dziecku, które może na starcie otrzymać premię dla młodego rolnika.

W PROW 2007-2013 premia dla młodych rolników wynosi 50 tys. zł. 35 tys. zł musi być przez młodego rolnika skierowane na inwestycje w gospodarstwie rolnym a wydatki udokumentowane fakturami. Reszta może być wydana na cokolwiek - na zakup samochodu, na konsumpcję.

O premie dla młodego rolnika może starać się osoba, która nie ukończyła 40 roku życia i ma obywatelstwo któregoś z krajów Unii Europejskiej.

Po 1 lipca br. wnioski o premię dla młodego rolnika mogą składać te osoby, które nie mają gospodarstwa rolnego i zadeklarują, że gospodarstwo nabędą. Będą mieli na to 180 dni od otrzymania decyzji o przyznaniu pomocy finansowej. Wnioski mogą składać także te osoby, które posiadają już gospodarstwo, ale nabyli je w drodze spadku lub darowizny szczególnej. Marta Włudarska z centrali Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa tłumaczy, że takie gospodarstwo musiało być podarowane przed osiągnięciem pełnoletności lub po, ale w trakcie trwania nauki. Od osiągnięcia pełnoletności lub zakończeniu nauki nie może minąć więcej niż 12 miesięcy i wtedy można składać do ARiMR wniosek o premię.

Wniosek o premię może złożyć osoba, która prowadzi działalność rolniczą nie dłużej niż 12 miesięcy, zarówno dotyczy to spadku jak i darowizny. Okres 12 miesięcy jest liczony od śmierci spadkodawcy, czyli od dnia otwarcia spadku.

Jeżeli osoba starająca się o premię korzystała np. z dopłat bezpośrednich przed 18 rokiem życia, to wtedy datą rozpoczęcia prowadzenia działalności rolniczej jest data złożenia wniosku o tę płatność, a nie 18 rok życia. Dotyczy to także innych rodzajów pomocy wypłacanej przez ARiMR w tym dotyczy to także przyznawania kredytów preferencyjnie oprocentowanych.

Osoba, która stara się o premie dla młodego rolnika nie musi mieć wykształcenia rolniczego, ale musi wtedy zobowiązać się, że uzupełni je w ciągu 3 lat. Oczywiście, że nie wystarczy do tego mieć wykształcenia podstawowego, gdyż przez trzy lata nie uda się osobie ubiegającej się o premie zdobyć wykształcenia rolniczego. Wykształcenie rolnicze może być na poziomie zasadniczym, średnim lub wyższym.

Do premii uprawnia także tytuł kwalifikacyjny. Trzeba legitymować się trzema latami pracy w gospodarstwie rolnym. Praca w gospodarstwie jest równoważna z ubezpieczeniem w KRUS-ie jako domownik. Gdy beneficjent ma wykształcenie podstawowe lub gimnazialne musi mieć 5 letni staż pracy w rolnictwie.

Młody rolnik może nabyć użytki rolne po złożeniu wniosku od kilku osób, jednakże w sumie wielkość gospodarstwa nie może być niższa niż średnia gospodarstwa w danym województwie (wielkości gospodarstw podaje prezes ARiMR).