Na trudności w uzyskaniu środków z tego działania wskazują  beneficjenci, na nieprawidłowości zwróciła też uwagę NIK. 

Do połowy ubiegłego roku z dostępnych środków powstało zaledwie ok. 15 tys. miejsc pracy.

Poseł Jan Warzecha zapytał ministra rolnictwa o wynik kontroli NIK dotyczącej realizacji PROW i sposób, w jaki ministerstwo zamierza poprawić przyznawanie środków dostępnych z tego działania.

- NIK przeprowadziła kontrolę realizacji Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 w zakresie tworzenia i rozwoju mikroprzedsiębiorstw - przypomniał. - Ustalono, że główne nieprawidłowości polegały na nieterminowym rozpatrywaniu wniosków. Średni czas oczekiwania na decyzję ARiMR wynosił 235 dni. Tak długi okres oczekiwania na rozpatrzenie wniosków w kontrolowanych latach spowodowany był zbyt małą liczbą pracowników zajmujących się tym zagadnieniem, a także niską jakością wniosków. NIK wskazuje na ryzyko niewykorzystania wszystkich środków z tego programu, gdyż poziom zakontraktowania i realizacji płatności w ramach ogólnych limitów środków przeznaczonych na ten program jest bardzo niski.

Odpowiadając, wiceminister  Zofia Szalczyk podkreśliła, że pokontrolna ocena NIK była w sumie pozytywna:

- Najwyższa Izba Kontroli oceniła pozytywnie przygotowania oraz skuteczność realizacji działań w zakresie tworzenia i rozwoju mikroprzedsiębiorstw objętych Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007–2013 przez ministra rolnictwa i rozwoju wsi oraz pozytywnie, pomimo stwierdzonych nieprawidłowości, realizację zadań przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.

Stwierdzone nieprawidłowości dotyczyły oddziałów regionalnych ARiMR  - polegały głównie na nieterminowym w stosunku do obowiązujących przepisów rozpatrywaniu wniosków o przyznanie pomocy. Stwierdzono też przypadki niewypowiedzenia umów beneficjentom, którzy nie zrealizowali określonych w nich zobowiązań, niezachowania formy pisemnej przy występowaniu do beneficjentów o uzupełnienie wniosku o przyznanie pomocy lub wniosku o płatność oraz nieprzestrzegania procedury i zasad wykonywania kontroli u beneficjentów.