Jak informuje ARiMR, łącznie w ramach trzech naborów złożono 31 252 wnioski o przyznanie pomocy na kwotę blisko 6,104 mld zł. Do 30 kwietnia 2012 roku:

-    zawarto 6 849 umów na kwotę 1,202 mld zł;

-    ARiMR wypłaciła dla 3 431 beneficjentów kwotę 501 mln zł.

W trakcie oceny znajduje się ponad 9 tys. wniosków z ostatniego naboru.

Jak wynika z przeprowadzonego w marcu badania Mikroprzedsiębiorczość na wsi - efekty działania „Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw”, beneficjenci tego działania źle oceniają proces aplikowania o środki.

Autorzy raportu tak podsumowali to badanie:

Badani respondenci wskazali czas rozpatrywania wniosków (44,9 proc.) oraz pracochłonną procedurę uzupełnień do wniosku o pomoc i wniosku o płatność (44,4 proc.), jako często występujący problem związany z otrzymaniem środków PROW; 54 proc. beneficjentów korzystało ze wsparcia zewnętrznych firm doradczych na etapie przygotowania wniosku o przyznanie pomocy. W przypadku wniosku o płatność odsetek ten wyniósł niecałe 50 proc.; Tylko 11 proc. beneficjentów zleciło sporządzenie dokumentów Ośrodkom Doradztwa Rolniczego; Prawie 60 proc. ankietowanych zleciło przygotowanie kosztorysu inwestorskiego firmie doradczej; Osoby, które nie korzystały ze wsparcia doradczego wskazały, że skorzystałyby z takich usług mając pewność, że oferowana im usługa będzie profesjonalna (60,4 proc.) oraz nieodpłatna lub częściowo odpłatna (32,6 proc.).

Podobał się artykuł? Podziel się!