„Farmer” zwrócił się do MRiRW z pytaniem, czy przewiduje się możliwość przesunięcia terminów do kompletowania dokumentów przez osoby, którym przyznano pomoc dla młodych rolników?

Oto odpowiedź, którą otrzymaliśmy:

W ramach działania "Ułatwianie startu młodym rolnikom" pomoc przyznaje się z zastrzeżeniem dopełnienia określonych warunków w terminie 180 dni od dnia doręczenia decyzji o przyznaniu pomocy. Jeden z tych warunków stanowi nabycie gospodarstwa wskazanego w biznesplanie. Osoba, która otrzymała decyzję o przyznaniu pomocy z zastrzeżeniem dopełnienia określonych warunków w konkretnym terminie, jest tym terminem związana (termin ten nie może ulec zmianie), a jego bezskuteczny upływ powoduje, że powstają przesłanki wygaśnięcia decyzji.


Zgodnie z § 17 ust. 2 rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 17 października 2007 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach działania "Ułatwianie startu młodym rolnikom" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 - 2013 (Dz. U. Nr 200, poz. 1443, z późn. zm.), w przypadku gdy beneficjent, w terminie 180 dni od dnia doręczenia decyzji o przyznaniu pomocy, nie dopełni warunków, z zastrzeżeniem których decyzja została wydana, dyrektor oddziału regionalnego ARiMR stwierdza wygaśnięcie tej decyzji.

Należy jednak wskazać, że - stosownie do § 2 ust. 3 ww. rozporządzenia-osoba, w przypadku której zostało stwierdzone wygaśnięcie decyzji o przyznaniu pomocy, może ponownie złożyć wniosek o przyznanie pomocy, pod warunkiem, że nie wystąpiła żadna z okoliczności stanowiących, zgodnie z przepisami ww. rozporządzenia, przejaw prowadzenia działalności rolniczej. Za przesłanki prowadzenia takiej działalności uznaje się bycie właścicielem lub posiadaczem nieruchomości rolnej o powierzchni użytków rolnych co najmniej 1 ha, prowadzenie działów specjalnych produkcji rolnej, ubezpieczenie w KRUS jako rolnik lub małżonek rolnika, bycie posiadaczem zwierzęcia gospodarskiego, otrzymanie kredytu preferencyjnego ARiMR, a także wystąpienie o dopłaty bezpośrednie lub o wsparcie dla rolników w ramach SAPARD, Sektorowego Programu Operacyjnego "Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich 2004-2006" lub PROW 2007-2013.

A zatem, młody rolnik, który nie zdąży przejąć gospodarstwa w terminie 180 dni od dnia otrzymania decyzji o przyznaniu pomocy, wskutek czego nastąpi wygaśnięcie tej decyzji, będzie miał możliwość ponownego wystąpienia o premię dla młodych rolników w ramach tegorocznego naboru (który planuje się uruchomić w pierwszym półroczu), o ile do momentu złożenia wniosku nie podejmie on działalności rolniczej.