Warto zwrócić uwagę, że te dwa rodzaje wsparcia inaczej definiują beneficjenta. I tak „młody rolnik” na użytek dopłat bezpośrednich to taki, który m.in. po raz pierwszy rozpoczyna działalność w gospodarstwie rolnym jako kierujący tym gospodarstwem rolnym lub który rozpoczął już działalność w gospodarstwie rolnym w ciągu pięciu lat przed pierwszym złożeniem wniosku w ramach systemu płatności podstawowej lub systemu jednolitej płatności obszarowej. 

Natomiast z pomocy w ramach PROW ma korzystać ten, kto po raz pierwszy rozpoczyna prowadzenie gospodarstwa rolnego jako kierujący gospodarstwem tj. do dnia złożenia wniosku o przyznanie pomocy nie prowadził gospodarstwa rolnego jako kierujący.

Jak będzie ustalany ten termin? Wygląda na to, że rygorystycznie.

Krajowa Rada Izb Rolniczych ostrzega na swojej stronie internetowej, że osoby planujące ubiegać się o przyznanie premii dla młodego rolnika w ramach PROW 2014-2020 (jak również ich małżonkowie), do dnia złożenia wniosku o przyznanie pomocy, nie mogą:

zgłosić zwierząt gospodarskich do rejestru w celu prowadzenia działalności rolniczej,

wystąpić o płatności bezpośrednie,

wystąpić o pomoc finansową dla rolników w ramach programów UE lub pomocy krajowej,

prowadzić działu specjalnego produkcji rolnej,

- bowiem czynności te zostały zakwalifikowane jako czynności wykonywane przez kierującego gospodarstwem.

Obecnie w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi trwają prace związane z przygotowaniem projektu rozporządzenia dla ww. instrumentu wsparcia, określającego szczegółowe warunki i tryb przyznawania, wypłaty oraz zwrotu pomocy. Projekt ten, na dalszym etapie prac legislacyjnych, będzie dostępny na stronach internetowych: Rządowego Centrum Legislacji i Biuletynu Informacji Publicznej Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi - poinformowano.

Podobał się artykuł? Podziel się!