Płatność dla młodych rolników to trzeci obowiązkowy dla każdego państwa członkowskiego element systemu dopłat bezpośrednich w nowej WPR.

Unijne rozporządzenie przewiduje, że państwa członkowskie przyznają roczną płatność młodym rolnikom – czyli osobom, które po raz pierwszy rozpoczynają działalność w gospodarstwie rolnym jako kierujący tym gospodarstwem rolnym lub które rozpoczęły już działalność w gospodarstwie rolnym w ciągu pięciu lat przed pierwszym złożeniem wniosku o dopłaty, i których wiek w roku składania wniosku nie przekracza 40 lat.

Płatność dla młodych rolników przyznaje się na okres maksymalnie pięciu lat. Okres ten zostaje skrócony o liczbę lat, które upłynęły między rozpoczęciem działalności, o którym mowa wyżej, a pierwszym złożeniem wniosku o płatność dla młodych rolników.

Za młodych rolników mogą zostać uznane również osoby prawne, pod warunkiem, że choć jedna osoba fizyczna, spełniająca kryteria młodego rolnika, sprawuje efektywną i długoterminową kontrolę nad osobą prawną (samodzielnie lub z innymi osobami, niekoniecznie „młodymi”) – podaje ministerstwo.

Unijne rozporządzenie dopuszczało wybór: powiązanie wysokości tego wsparcia albo z wysokością dopłat przysługujących konkretnemu rolnikowi czy ze średnią krajową – lub ryczałt.

Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi chce, „aby płatność dla młodych rolników była realizowana jako płatność powierzchniowa w wysokości 25 proc. średniej krajowej płatności na hektar w wysokości ok. 62 EUR. Jednocześnie limit powierzchni w gospodarstwie, do którego płatności będą przyznawane, proponuje się ustalić na 50 ha.”

Skąd 62 euro jako jedna czwarta średniej płatności? Średnią krajową płatność na hektar oblicza się, dzieląc krajowy pułap na rok kalendarzowy 2019 przez liczbę kwalifikujących się hektarów zadeklarowanych w 2015 r.  – przewiduje unijne rozporządzenie.

Na ten cel planuje się przeznaczyć w 2015 r. 2 proc. koperty krajowej – czyli najwyższą kwotę dopuszczoną  przez unijne rozporządzenie. Każdego roku do 1 sierpnia państwa członkowskie mogą zmienić wysokość szacunkowej wielkości procentowej ze skutkiem od następnego roku.

Podobał się artykuł? Podziel się!