I. Informacje ogólne

1. Podstawowe informacje o Działaniu "Ułatwianie startu młodym rolnikom"

 • Instytucja wdrażająca działanie - Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa
 • ogólna kwota dofinansowania – 420 mln euro
 • pula środków zostanie podzielona na kolejne lata, a informacja o naborach będzie za każdym razem publikowana na stronach ARiMR
 • wartość pomocy na jednego wnioskodawcę wynosi 50 tys. zł
 • pomoc w ramach działania przyznawana jest wnioskodawcy tylko raz
 • pomoc przyznawana jest jedynie osobom fizycznym
 • początek pierwszego naboru – 3 marca 2008a
 • w pierwszym naborze wnioski mogą składać tylko rolnicy (lub małżonkowie osób, które rozpoczęły prowadzenie gospodarstwa) posiadający gospodarstwo. Osoby, które chcą uzyskać pomoc na zakup gospodarstwa, będą się mogły starać o pomoc w kolejnych naborach.
 • wnioski o przyznanie pomocy można składać osobiście lub przez osobę upoważnioną w Oddziale Regionalnym ARiMR właściwym ze względu na miejsce realizacji operacji lub przesłać do Oddziału Agencji pocztą.
 • wnioski składane są do Oddziału Regionalnego Agencji właściwego ze względu na położenie gospodarstwa. W przypadku gospodarstw położonych na terenie więcej niż jednego województwa wniosek składany jest w województwie, w którym znajduje się największa ilość użytków rolnych. 

2. Zanim przystąpimy do wypełniania dokumentów sprawdźmy, czy znajdujemy się w grupie osób uprawnionych do ubiegania się o pomoc.

Osoby zainteresowane złożeniem wniosku powinny się przede wszystkim zapoznać z warunkami, które należy spełnić, aby tę pomoc otrzymać. A lista warunków jest tym razem długa.

Przede wszystkim należy zwrócić uwagę na różnicę w wymogach wprowadzonych dla pierwszego naboru wniosków. Do dnia 30 czerwca 2008 r. o dotację mogą się ubiegać osoby:

 • które nabyły gospodarstwo rolne i rozpoczęły prowadzenie działalności rolniczej w okresie 14 miesięcy poprzedzających dzień złożenia wniosku o dotację. Osoby, które nabyły gospodarstwo i prowadzą działalność rolniczą dłużej niż przez okres 14 miesięcy są automatycznie pozbawione prawa do ubiegania się o wsparcie w ramach działania.
 • o pomoc mogą się ubiegać również osoby, których małżonkowie rozpoczęli prowadzenie działalności rolniczej. W tym przypadku również nie może zostać przekroczony okres 14 miesięcy prowadzenia takiej działalności przed złożeniem wniosku o pomoc.