Beneficjent który będzie chciał skorzystać z tego działania będzie musiał spełnić kilka bardzo istotnych warunków. Powierzchnia gospodarstwa która będzie uprawniała do skorzystania z programu musi równa lub większa średniej krajowej która w 2013 roku wynosiła 10,42 ha dla województw w których średnia wojewódzka jest większa od średniej krajowej obowiązuje średnia krajowa, w województwach w których średnia wojewódzka jest mniejsza od średniej krajowej, będzie brana pod uwagę wielkość wojewódzka, np. średnia dla mazowieckiego wynosi 8,51, średnia krajowa 10,42ha. W mazowieckim obowiązuje średnia wojewódzka, w warmińsko-mazurskim średnia wojewódzka wynosi 22,90, dla potrzeb programu obowiązuje średnia krajowa.
Kolejnym istotnym elementem jest posiadanie przynajmniej 70 proc wymaganej powierzchni gospodarstwa na własność lub dzierżawa z zasobów Skarbu Państwa. Przejmowane gospodarstwo musi mieć min. 10 tys. euro wielkości ekonomicznej, jednak nie więcej jak 100 tys. euro. Wielkość ekonomiczna gospodarstwa najprościej definiując jest to średnia wartość produkcji z 5 lat określonej działalności produkcyjnej (roślinnej lub zwierzęcej) uzyskiwana w ciągu 1 roku z 1 ha lub od 1 zwierzęcia (z wyjątkami: grzyby jadalne - 100 m2, drób - 100 szt., pszczoły - 1 pień pszczeli, czyli 1 rodzina pszczela), w przeciętnych dla danego regionu warunkach produkcyjnych.
Beneficjentem może zostać osoba która ma odpowiednie kwalifikacje zawodowe lub złoży deklarację iż uzupełni kwalifikacje w ciągu 3 lat licząc od dnia doręczenia decyzji o przyznaniu pomocy. Ponadto potencjalny beneficjent rozpoczyna działalność rolniczą w momencie składania wniosku, jeśli wcześniej prowadził gospodarstwo, to nie dłużej jak 12 miesięcy na własny rachunek tj. pobierał dopłaty bezpośrednie na siebie, miał zarejestrowane zwierzęta, wykazywał obroty w gospodarstwie.
Wypłata premii podzielona jest na dwie transze, pierwsza wynosi 80 proc, druga 20 proc. Kwota pomocy wynosi 100 tys. zł
Uzyskaną pomoc można inwestować budynki, budowle, nowe technologie, zakładanie plantacji wieloletnich z wyjątkiem plonujących krócej niż 5 lat (truskawki), maszyny, zakup zwierząt gospodarskich stanowiących  stado podstawowe. Podobał się artykuł? Podziel się!