Zasady przyznawania pomocy

Wsparcie przyznawane jest na zasadzie zwrotu części poniesionych kosztów, tzw. kosztów kwalifikowalnych. Należy o tym pamiętać planując inwestycje, ponieważ realizacja planów pociąga za sobą angażowanie znacznych środków własnych. Dofinansowywane są konkretne inwestycje, które umieścimy we wniosku o przyznanie pomocy. Celem wsparcia jest dofinansowanie przedsięwzięć mających na celu poprawę sytuacji ekonomicznej gospodarstwa poprzez:

  • lepsze wykorzystanie czynników produkcji,
  • wprowadzenie nowych technologii produkcji,
  • poprawę jakości produkcji,
  • różnicowanie działalności rolniczej,
  • zharmonizowanie warunków produkcji rolnej z wymogami dotyczącymi ochrony środowiska naturalnego, higieny produkcji oraz warunków utrzymania zwierząt.

Opis planowanych działań powinien jasno wskazywać na realizację wybranego celu. Należy pamiętać, że inwestycja dokonywana z dotacji nie może być celem samym w sobie. I tak zakup nowego ciągnika nie jest dla gospodarstwa celem, jest to jeden ze sposobów na zwiększenie efektywności pracy. Przez określeniem celu zadajmy sobie pytanie "po co” dokonujemy inwestycji, "jakich spodziewamy się efektów".

Przed przystąpieniem do wypełniania Wniosku zastanówmy się, które z wymienionych celów realizować będzie nasz projekt.

Zanim przystąpimy do wypełniania dokumentów, sprawdźmy czy znajdujemy się w grupie osób uprawnionych do ubiegania się o pomoc. A są nimi osoby fizyczne, osoby prawne, wspólnicy spółek cywilnych, spółki osobowe prawa handlowego, które:

  • są posiadaczami (np. właścicielami lub dzierżawcami) gospodarstwa rolnego w rozumieniu Kodeksu cywilnego, o powierzchni co najmniej 1 ha użytków rolnych lub nieruchomości służącej do prowadzenia produkcji w zakresie działów specjalnych produkcji rolnej, w rozumieniu przepisów o ubezpieczeniu społecznym rolników, zwanych dalej gospodarstwem,
  • prowadzą działalność rolniczą w zakresie produkcji roślinnej lub zwierzęcej,
  • spełniają obowiązujące wymogi formalne, zróżnicowane w zależności od formy prawnej w jakiej jest prowadzona działalność rolnicza.