Modernizacja gospodarstw rolnych to kontynuacja działania 1.1 "Inwestycje w gospodarstwach rolnych" z SPO „Restrukturyzacja i modernizacja rolnictwa oraz rozwój obszarów wiejskich 2004-2006”. Przeznaczono na nie 1,78 mld euro, szacuje się, że z działania skorzysta prawie 60 tys. gospodarstw. Komisja Europejska przyjęła po niemal siedmiomiesięcznych negocjacjach z Polską Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 (PROW 2007-2013). Trwają jeszcze prace nad ostatecznym kształtem rozporządzenia o zakresie wsparcia i warunkach przyznawania pomocy. Tym samym, zapisy rozporządzenia, które omawiamy, mogą ulec niewielkim modyfikacjom. O ewentualnych zmianach Farmer.pl będzie informował na bieżąco.

Zasięg pomocy

Wsparcie będzie polegało na zasadzie zwrotu części poniesionych kosztów, tzw. kwalifikowalnych. Udzielane będzie ono na konkretne inwestycje, określone we wniosku o przyznanie pomocy. Wsparciem będą mogły zostać objęte przedsięwzięcia mające na celu poprawę sytuacji ekonomicznej gospodarstwa, a także poprawę warunków pracy, utrzymania zwierząt, ochronę środowiska i higienę produkcji.

Będą to mogły być inwestycje typu:
• budowa lub remont połączony z modernizacją budynków lub budowli;
• zakup lub instalacja maszyn, urządzeń, w tym sprzętu komputerowego;
• zakładanie, modernizacja sadów lub plantacji wieloletnich;
• zakup, instalacja lub budowa elementów infrastruktury technicznej, wpływających bezpośrednio na warunki prowadzenia działalności rolniczej, przygotowania do sprzedaży lub sprzedaży bezpośredniej;
• zakup patentów, licencji, w tym licencji na oprogramowanie;
• usługi związane z przygotowaniem dokumentacji technicznej lub ekonomicznej dotyczącej projektu oraz nadzorem technicznym, związane bezpośrednio z realizacją projektu.

Warto zaznaczyć, iż refundacją będą mogły być objęte również przedmioty nabyte w formie leasingu. Pomocą natomiast nie zostanie objęty zakup stada podstawowego zwierząt gospodarskich.