- W ramach przeglądu Wspólnej Polityki Rolnej przyjęto zapisy dotyczące przenoszenia środków z płatności bezpośrednich na rozwój obszarów wiejskich w ramach tak zwanej modulacji – tak historię modulacji prezentowała wiceminister rolnictwa Zofia Szalczyk. - Polityczne porozumienie z komisarz Fischer Boel zakładało, że Polska i inne państwa członkowskie nie będą objęte modulacją, która miała dotyczyć państw „15”. Odpowiedni zapis został wprowadzony do rozporządzenia 73/2009. W związku ze stosowaną modulacją w państwach „15” wprowadzono zapis tego rozporządzenia, że krajowe płatności uzupełniające powinny uwzględniać modulację w państwach „15”, czyli być stosowane do poziomu wsparcia stosowanego w tych krajach. W roku 2012 poziom modulacji wynosi 10 proc. i nie dotyczy beneficjentów otrzymujących do 5 tys. euro płatności. W decyzji wykonawczej Komisji Europejskiej z 24 lipca 2012 r., zatwierdzającej przyznanie krajowych płatności uzupełniających w Polsce za rok 2012, Komisja przywołała powyższe przepisy w celu dostosowania krajowych płatności uzupełniających do poziomu wsparcia stosowanego w Unii Europejskiej. Polska podtrzymuje stanowisko uzgodnione na poziomie politycznym, że modulacja nie jest stosowana w państwach członkowskich.

Szalczyk podkreśliła podejmowanie prób zmiany decyzji:

- Podejmowane były liczne działania bilateralne z Komisją, by nie były zastosowane zmniejszenia płatności bezpośrednich w 2012 roku. Minister rolnictwa prowadził bardzo aktywne działania w dyskusji nad tym problemem. Przede wszystkim warto przywołać, że ministerstwo zgłosiło zastrzeżenia do podejścia zastosowanego przez Komisję Europejską podczas posiedzenia Komitetu Zarządzającego  ds. Płatności Bezpośrednich 7 lipca 2011 roku. Minister rolnictwa i rozwoju wsi w sierpniu 2011 r. wraz z ministrami 6 innych państw członkowskich: Bułgarii, Czech, Rumunii, Słowacji, Słowenii i Węgier podpisał wspólną deklarację w sprawie przyszłości uzupełniających płatności bezpośrednich w 2012, deklarację skierowaną do Komisji Europejskiej, w której wyrażono niezadowolenie z powodu przedstawionego przez KE sposobu realizacji płatności uzupełniających w nowych państwach członkowskich w 2012 r. Minister rolnictwa zaprotestował na posiedzeniu Rady Ministrów UE w dniu 20 września 2011 r. przeciwko zmniejszaniu płatności uzupełniających. Aktywne uczestnictwo Polski w prowadzonej dyskusji na forum UE zaowocowało zmianą podejścia stosowanego przez KE z korzyścią dla rolników prowadzących działalność w nowych państwach członkowskich. Minister rolnictwa przygotował także wniosek w celu wszczęcia procedury zaskarżenia decyzji do Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości  i przekazał go ministrowi spraw zagranicznych, który pełni rolę wiodącą w postępowaniu przed sądowymi organami UE, jednakże minister spraw zagranicznych po przeprowadzeniu analizy sprawy uznał, że zaskarżenie decyzji nie jest zasadne, a w szczególności z uwagi na duże ryzyko niekorzystnego rozstrzygnięcia Trybunału, w związku z powyższym  odstąpiono od zaskarżenia decyzji do ETS.