Wsparcie takie udzielane jest w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 - 2013. Chodzi o to, aby pomóc tym rolnikom, którzy gospodarują na słabych jakościowo glebach i nie osiągają zadowalających plonów lub np. zrezygnowali z prowadzenia upraw, bowiem nie opłacało im się to ekonomicznie. Rezygnując z prowadzenia działalności rolniczej na takich gruntach i sadząc tam las, mogą liczyć na otrzymywanie wsparcia finansowego z ARiMR. Agencja udziela pomocy na zalesienie gruntów rolnych jak i gruntów innych niż rolne. Warunki, niezbędne dokumenty do uzyskanie pomocy, jak  i kwoty wsparcia są zróżnicowane w zależności od tego, czy rolnik zamierza zalesić grunty rolne czy grunty inne niż rolne.

Warunki przyznawania pomocy na zalesianie gruntów rolnych

O taką pomoc może ubiegać się rolnik, który:

1. został wpisany do ewidencji producentów (prowadzonej przez ARiMR);
2. zobowiązał się do:

·         wykonania zalesienia gruntów, na których do dnia złożenia wniosku o pomoc była prowadzona działalność rolnicza,

·         zobowiązał się do prowadzenia założonej uprawy leśnej, przez 15 lat od dnia uzyskania pierwszej płatności na zalesianie,

·         przestrzegania na terenie całego gospodarstwa norm i wymogów wzajemnej zgodności, określonych w przepisach o płatnościach w ramach systemów wsparcia bezpośredniego,

·         pielęgnacji założonej uprawy leśnej, przez okres 5 lat od dnia wykonania zalesienia - zgodnie z planem zalesienia, w rozumieniu przepisów o lasach;

3. uzyskał decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach - jeżeli uzyskanie takiej decyzji dla planowanego zalesienia jest wymagane przepisami ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko.

Warunki przyznawania pomocy na zalesianie gruntów innych niż rolne

O taką pomoc może ubiegać się rolnik, który: