Pomoc w wysokości 500 mln euro obejmuje:

1) pomoc dla producentów mleka za ograniczenie produkcji mleka – 150 mln euro w skali UE,

2) dostosowawczą pomoc dla producentów mleka lub producentów w innych sektorach hodowlanych – 350 mln euro w skali UE, w tym dla Polski przewidziana jest kwota 22 670 129 euro.

 Proponowane rozwiązania mają służyć poprawie równowagi podażowo-popytowej na rynku i wsparciu działań przyczyniających się do stabilizacji sytuacji rynkowej. Mechanizm pomocy finansowej dla producentów mleka za dobrowolne zmniejszenie dostaw do podmiotów skupujących finansowany będzie na jednolitych zasadach w całej UE – pomoc będzie wypłaca tym producentom, którzy w jednym w wyznaczonych przez KE trzymiesięcznych okresów zredukują dostawy mleka do podmiotów skupujących w stosunku do analogicznego trzymiesięcznego okresu poprzedniego roku kalendarzowego, tzw. okresu referencyjnego. 

Pierwszy okres redukcji dostaw mleka to miesiące

●pierwszy: październik – grudzień 2016 r.,

●drugi: listopad 2016 r. – styczeń 2017 r.,

●trzeci: grudzień 2016 r. – luty 2017 r.

●czwarty: styczeń – marzec 2017 r. 

Zgodnie z projektem rozporządzenia KE udostępnionym 25 sierpnia br. w ramach mechanizmu producenci mleka będą zobowiązani do złożenia dwóch wniosków:

1) wniosku o pomoc, w którym wskażą planowaną wielkość redukcji dostaw mleka, do której ubiegają się o pomoc, przy czym wielkość ta nie może być mniejsza niż 3000 kg i większa niż 50 proc. ilości mleka sprzedanego w odpowiednim, okresie referencyjnym; termin składania wniosków o pomoc w odniesieniu do pierwszego okresu redukcji (październik-grudzień 2016 r.) upływa 20 września 2016 r. o godz. 12.00. 

2) wniosku o płatność, w którym producenci mleka wskazują rzeczywistą (ostateczną) wielkości redukcji dostaw mleka, do której wnioskują o pomoc; wnioski te składane są w terminie 45 dni po zakończeniu okresu redukcji. 

Stawka pomocy do redukcji dostaw mleka została określona na poziomie 14 euro do 100 kg zredukowanej ilości mleka. 

Pomoc może być wypłacona w odniesieniu do poszczególnych producentów do ilości mleka nie większej niż 50 proc. ilości mleka sprzedanej przez producenta w okresie referencyjnym.