Podstawę prawną tego działania PROW 2007-2013 jest art. 52-53 rozporządzenia Rady (WE) nr 1698/2005 z dnia 20 września 2005 r. w sprawie wsparcia rozwoju obszarów wiejskich przez Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW) (Dz. Urz. UE L 277/1 z 21.10.2005 r.). Art. 35 rozporządzenia Komisji (WE) nr 1974/2006 z dnia 15 grudnia 2006 r. ustanawiającego szczegółowe zasady stosowania rozporządzenia Rady (WE) nr 1698/2005 w sprawie wsparcia rozwoju obszarów wiejskich przez Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW) (Dz. Urz. UE L 368/15 z 23.12.2006 r.).

Beneficjentem działania może być osoba fizyczna, członek gospodarstwa domowego w gospodarstwie rolnym, która jest ubezpieczona w KRUS, jako rolnik, który uzyskał w drodze decyzji dopłaty bezpośrednie albo domownik lub małżonek rolnika.

Maksymalna wysokość pomocy, która ma formę zwrotu części kosztów kwalifikowalnych operacji udzielonej jednemu beneficjentowi w gospodarstwie rolnym, w okresie realizacji Programu, nie może przekroczyć 100 tys. zł.

Kosztami kwalifikowanymi są np. budowa oraz prace budowlane w obiektach niemieszkalnych oraz w istniejących budynkach mieszkalnych wraz z zagospodarowaniem terenu; zakupy maszyn, urządzeń, narzędzi, wyposażenia, sprzętu komputerowego oraz oprogramowania; zakupy środków transportu przeznaczonych do transportu towarowego drogowego.

Uwaga! Na podstawie Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 oraz interpretacji Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi w tej kwestii, zakup środków transportu przez osoby prowadzące działalność gospodarczą w zakresie: Transport drogowy towarów (kod PKD 49.41.Z) – według obowiązującej Polskiej Klasyfikacji Działalności; Transport drogowy towarów pojazdami specjalizowanymi (kod PKD 60.24.A); Transport drogowy towarów pojazdami uniwersalnymi (kod PKD 60.24.B); Wynajem samochodów ciężarowych z kierowcą (kod PKD 60.24.C) – według poprzednio obowiązującej Polskiej Klasyfikacji Działalności nie stanowią kosztu kwalifikowalnego . Polskę jako kraj członkowski UE, obowiązuje wspólnotowa regulacja dotycząca udzielania pomocy de minimis, która stanowi, że koszt nabycia środków transportu przeznaczonych do towarowego transportu drogowego przez podmioty prowadzące działalność zarobkową w zakresie drogowego transportu towarowego, nie jest kosztem kwalifikowalnym.

Realizacja operacji lub jej etapu może nastąpić od dnia złożenia wniosku o przyznanie pomocy finansowej, z wyłączeniem zadań związanych z kosztami ogólnymi, które mogą być ponoszone od dnia 1 stycznia 2007 r. Koszty związane z realizacją inwestycji mogą być uznane za kwalifikowalne po zawarciu umowy z ARiMR.