Ustalenie terminu wynika z tego, iż w najbliższych dniach ukaże się rozporządzenie ministra rolnictwa dot. zmian w ramach działania "Odtwarzanie potencjału produkcji leśnej zniszczonego przez katastrofy oraz wprowadzanie instrumentów zapobiegawczych objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013".

Ww. Rozporządzenie wprowadza następujące zmiany do obecnie obowiązujących przepisów:

§   zaktualizowano listę Nadleśnictw uprawnionych do wnioskowania o przyznanie pomocy na odbudowę zniszczonych lasów o obszary, na których w ostatnich miesiącach wystąpiły niekorzystne zjawiska atmosferyczne,

§   zrezygnowano z uzależnienia przyznawania pomocy w ramach Schematu I od zgodności planowanej operacji z planem urządzenia lasu lub uproszczonym planem urządzenia lasu, lub decyzją starosty wydaną na podstawie inwentaryzacji stanu lasu, lub sposobem postępowania ustalonym na wypadek powstania pożaru. Zmiana ta jest szczególnie istotna z uwagi na coraz częściej pojawiające się w ostatnich latach katastrofy naturalne, które powodują znaczne zniszczenia, zarówno w lasach będących w zarządzie Nadleśnictw, jak również w lasach niebędących w zarządzie Nadleśnictw. Złagodzenie wyżej wymienionego warunku uprości proces ubiegania się o pomoc na odtworzenie lasów, które ucierpiały w wyniku katastrof naturalnych,

§   wprowadzono nowy sposób określania kolejności rozpatrywania wniosków o przyznanie pomocy. W rozporządzeniu przewiduje się, że pomoc w ramach działania przyznawana będzie do poszczególnych operacji, w ramach dostępnych środków finansowych, w zależności od procentowego udziału kosztów kwalifikowalnych operacji przeznaczonych na realizację inwestycji w lasach niebędących w zarządzie Nadleśnictwa, w stosunku do wysokości wnioskowanej kwoty pomocy we wniosku o przyznanie pomocy. Wprowadzenie nowego sposobu określania kolejności przysługiwania pomocy ma na celu zwiększenia udziału lasów właścicieli prywatnych w operacji realizowanej przez Nadleśnictwo i preferowanie tym samym Nadleśnictw, które wykażą, że w ramach realizowanych projektów planowana przez nie operacja przyczyni się do odnowienia również drzewostanów właścicieli lasów niebędących w zarządzie Nadleśnictwa,

§   doprecyzowano termin, w którym Nadleśniczy włącza właścicieli lasów niebędących w zarządzie Nadleśnictwa do operacji realizowanej w ramach niniejszego działania. Określono, iż włączenie to musi nastąpić przed złożeniem wniosku o przyznanie pomocy, 

§   doprecyzowano, iż w ramach ww. działania wysokość pomocy, określona przez każdego wnioskodawcę w złożonym wniosku o przyznanie pomocy, nie może ulegać podwyższeniu. 

§   określono sposób postępowania z wnioskami o przyznanie pomocy finansowej złożonymi w ramach działania, które zawierają zapotrzebowanie na środki przekraczające wysokość limitu stanowiącego równowartość w złotych kwoty w euro określonej w Programie - do czasu uzyskania dostępności środków finansowych wstrzymany będzie bieg terminu na weryfikację tych wniosków.

O pomoc w ramach ww. działania na realizację operacji w lasach pozostających w zarządzie Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe (PGL LP) oraz lasach prywatnych mogą ubiegać się Nadleśnictwa PGL LP w ramach kompleksowych wniosków składanych w ARiMR. Nadleśnictwa są zobowiązane do zapewnienia możliwości udziału właścicieli prywatnych w realizowanych operacjach.

Właściciele lasów zainteresowani realizacją inwestycji związanych z odbudową obszarów leśnych zniszczonych w wyniku katastrof naturalnych oraz budową infrastruktury przeciwpożarowej lasów, którzy do tej pory nie zostali ujęci w projektach przygotowywanych przez Nadleśnictwa, proszeni są o pilny kontakt ze Starostwami Powiatowymi  i Nadleśnictwami - właściwymi dla danego obszaru leśnego. 

Podobał się artykuł? Podziel się!