Dotychczas z programu, łącznie ze zobowiązaniami wynikającymi z jego poprzedniej edycji, wypłacono w regionie ponad 1 mld zł.

Najwięcej wniosków w obecnej edycji programu lubuscy rolnicy złożyli na działania związane ze wspieraniem gospodarowania na obszarach o niekorzystnych warunkach (ONW). W przypadku Lubuskiego chodzi o uwarunkowanie, które najczęściej wynika ze słabej jakości gleb lub gospodarowania na obszarach zalewowych.

Kwota wypłaconego dofinansowania na modernizację gospodarstw w regionie wynosi 132 mln zł, 22 mln zł otrzymały z programu działające w regionie grupy producentów rolnych - w przypadku lubuskiego najwięcej z nich zrzesza hodowców drobiu. W ramach działania Młody rolnik, po pieniądze na rozwój swoich gospodarstw sięgnęło 363 rolników.

- Dzięki dotacjom z PROW rolnictwo woj. lubuskiego stało się bardziej konkurencyjne na rynku krajowym i zagranicznym. Został zakupiony sprzęt i urządzenia, wybudowano i wyremontowano obiekty. W wyniku tego obniżono nakłady robocizny na jednostkę produktu, a to przekłada się na większą rentowność gospodarstw. Produkty stały się także lepsze jakościowo - powiedział Jezierski.

Według specjalistów z LODR, dzięki modernizacji gospodarstw wielu rolników utworzyło miejsca pracy dla siebie i rodziny uruchamiając dodatkową działalność w gospodarstwie. Przedsiębiorcy na terenach wiejskich także zwiększyli zatrudnienie na terenach wiejskich, zwłaszcza w przemyśle rolno-spożywczym, w którym przy udziale pieniędzy z PROW unowocześniono zakłady przetwórcze.

Chętnie z PROW korzystają lubuskie gminy. Samorządy najczęściej starają się o dotacje do dużych inwestycji infrastrukturalnych: budowy wodociągów i kanalizacji, przedsięwzięć z zakresu gospodarki odpadami czy też do remontów budynków użyteczności publicznej, np. świetlic wiejskich, szkół czy urzędów gmin.

W wielu lubuskich wsiach pieniądze z programu pozwoliły na budowę placów zabaw dla dzieci i zagospodarowanie miejsc przeznaczonych do rekreacji i wypoczynku.

W Lubuskiem na gospodarkę leśną wydano z PROW dotychczas ponad 17 mln zł. 28 mln zł dofinansowania otrzymało 10 Lokalnych Grup Działania, głównie na wdrażanie inicjatyw wynikających z Lokalnych Strategii Rozwoju.