Poniżej przedstawiamy dokładne wyjaśnienie tej sytuacji, otrzymane z Ministerstwa Rolnictwa.

Zgodnie z PROW 2007-2013, maksymalna liczba producentów rolnych, którzy mogą uzyskać wsparcie w ramach działania „Renty strukturalne” w ramach zobowiązań podjętych w latach 2007-2013, nie może przekroczyć 20 400. W ramach naborów wniosków przeprowadzonych w 2007 i 2008 roku pomoc przyznana została już 13 678 osobom. Przy powyższym limicie osobowym określonym w PROW 2007-2013 nie jest możliwe sfinansowanie wniosków wszystkich osób, które wystąpiły o wsparcie w ubiegłym roku i spełniają warunki do przyznania renty strukturalnej.

Z uwagi na fakt, iż nabór wniosków na renty strukturalne przeprowadzony w 2010 roku był ostatnim naborem w obecnym okresie programowania (obejmującym lata 2007-2013), podjęte zostały rozmowy z Komisją Europejską (KE) zmierzające do uzyskania zgody na zmianę postanowień PROW 2007-2013 w zakresie definicji beneficjenta tego działania, tak aby możliwe było przyznanie renty strukturalnej tym wnioskodawcom, którzy złożyli wnioski w ramach naboru 2010 r. i spełniają warunki jej przyznania, ale  nie mieszczą się w limicie dostępnych środków finansowych. W dniu 22 grudnia 2010 r. strona polska oficjalnie wystąpiła do KE z wnioskiem o zmianę PROW 2007-2013, polegającą na wykreśleniu z opisu działania „Renty strukturalne” maksymalnej liczby beneficjentów przewidywanych do otrzymania wsparcia.

Niestety, z informacji uzyskanych przez stronę polską wynika, że stanowisko KE w sprawie propozycji dokonania zmian w Programie co do ostatecznej liczby osób, którym możliwe będzie przyznanie renty strukturalnej w okresie programowania 2007-2013, jest negatywne.

Zgodnie z przepisem § 2 nowelizacji rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 18 marca 2009 r. w sprawie podziału środków Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007—2013 z dnia 28 grudnia 2010 r., odmowa przyznania pomocy finansowej, z uwagi na wyczerpanie limitu środków do przyznania pomocy następuje w terminie 40 dni od dnia wydania przez Komisję Europejską decyzji w sprawie zmiany PROW 2007-2013, dotyczącej liczby beneficjentów działania „Renty strukturalne”.