Wielkość pomocy przyznanej na realizację jednego projektu nie może być niższa niż 100 tys. zł. Wsparcie otrzymają projekty dotyczące poprawy konkurencyjności uwarunkowanej wzrostem wartości dodanej, jakości produkcji, obniżeniem kosztów oraz rozwojem nowych produktów, procesów i technologii produkcji. Planowana inwestycja musi być uzasadniona ekonomicznie, czyli przynieść wymierne korzyści dla zakładu.

Pomoc jest zwrotem części kosztów poniesionych na modernizację zakładów przetwórczych lub handlu hurtowego. Zalicza się do nich m. in.
• budowę pomieszczeń produkcyjnych, higieniczno-sanitarnych, administracyjnych
• zakup urządzeń do magazynowania i przygotowania produktów rolnych do sprzedaży
• zakup środków transportu a także wdrażania systemów zarządzania jakością
• przygotowanie dokumentacji technicznej

O wsparcie mogą ubiegać się osoby fizyczne, osoby prawne lub jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, które:
• wykonują działalność w zakresie przetwórstwa lub wprowadzania do obrotu produktów rolnych
• działają jako przedsiębiorcy wykonujący działalność jako małe lub średnie przedsiębiorstwa i zatrudniają mniej niż 750 pracowników
• przedsiębiorstwa, których obrót nie przekracza równowartości w zł 200 mln euro.

Czyli:
• zakłady mięsne
• mleczarnie
• zakłady przetwórstwa owoców i warzyw
• zakłady przetwórstwa roślin na cele energetyczne

Zwrot poniesionych nakładów to 40 lub 50 proc. tzw. kosztów kwalifikowanych, do których nie wlicza się podatek VAT. Wartość pomocy jest o 10 proc. wyższa, jeśli istnieją długotrwałe umowy z rolnikami lub gdy działają w porozumieniu z grupami producenckimi. W tym przypadku co najmniej ¼ produktów rolnych powinna być nabywana na podstawie, co najmniej rocznych umów z grupami producenckimi.

Źródło: Farmer.pl

Podobał się artykuł? Podziel się!