Czy polscy rolnicy są dyskryminowani w związku z unijną propozycją utrzymania niższych dopłat bezpośrednich?

Poseł Krzysztof Jurgiel wraz z grupą posłów skierował do prezesa Rady Ministrów interpelację w sprawie wsparcia rządu Rzeczypospolitej Polskiej i wezwania Parlamentu Europejskiego do aktywnego działania na rzecz uproszczenia wspólnej polityki rolnej, konkurencyjności i postępu oraz wprowadzenia równych i niedyskryminujących zasad podziału między państwa członkowskie Unii Europejskiej środków na dopłaty bezpośrednie dla rolników.

Posłowie domagali się wyjaśnienia, „czy rząd przeprowadził szczegółową analizę zgodności pakietu legislacyjnego w sprawie wspólnej polityki rolnej po 2013 r., przedstawionego przez Komisję Europejską 12 października 2011 r., w zakresie zgodności z art. 8, 39, 40 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej?”

Jak wynika z odpowiedzi udzielonej przez wiceministra rolnictwa Kazimierza Plocke – rząd przekazał stanowisko, oceniające propozycję. Zawiera ono zapis stwierdzający, że „propozycje legislacyjne KE budzą wątpliwości, co do zgodności z zasadami prawa unijnego (niedyskryminacji, proporcjonalności). W szczególności jednolite w całej UE wymagania i obowiązki, m.in. w zakresie „zazielenienia”, rekompensowane zróżnicowanym wsparciem (stawki płatności) godzą w zasadę jednakowego traktowania rolników funkcjonujących w tych samych warunkach (traktatowa zasada niedyskryminacji). Ten element, podobnie jak zapowiedź zastosowania obiektywnych kryteriów jedynie do podziału środków w filarze II budzą wątpliwości o zgodność z zasadą proporcjonalności, tj. właściwego doboru instrumentów do realizacji zakładanych celów”.

Zdaniem rządu, „płatności bezpośrednie powinny pozostać instrumentem WPR odpowiedzialnym za (…) zapewnienie równych warunków konkurencji w ramach jednolitego rynku rolno-żywnościowego”.

Jednocześnie rząd „wskazuje, że „w przypadku utrzymania proponowanej struktury systemu płatności bezpośrednich z obowiązkowymi dla państw członkowskich UE komponentami (tj. płatnością podstawową, prośrodowiskową, dla małych gospodarstw oraz płatnością dla młodych rolników), rozwiązaniem zapewniającym właściwą alokację środków byłoby utworzenie odrębnych wspólnotowych kopert, które byłyby rozdzielane pomiędzy państwa członkowskie UE wg obiektywnych kryteriów odpowiadających celom każdego z komponentów”.